Městský obvod Plzeň 1

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů
v souvislosti s poskytováním informací
podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Tento sazebník úhrad je zveřejněn v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedený povinný subjekt je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.
Věcné náklady spojené s vytištěním informace,  pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují

2,00 Kč

za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie
3,00 Kčza pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4,
3,00 Kčza jednostr. kopie z vázaných předloh A 4
5,00 Kčza oboustr. kopie z vázaných předloh A 4
4,00 Kčza pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3
6,00 Kčza pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3
5,00 Kčza jednostr. kopie z vázaných předloh A 3
8,00 Kčza oboustr. kopie z vázaných předloh A 3
10,00 Kčza 1 ks nenahraného CD ROM
10,00 Kčpaušální částka balného za 1 balík
náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb

       Barevné kopírování nebo tisk -    5ti násobek za černobílé kopírování nebo tisk

mapy v měřítku
1:500 (do r.1980)80,00 Kč
1:500 (od r. 1981)120,00 Kč
1:2000 80,00 Kč
1:10000140,00 Kč
1:15000 (do r. 1970) 40,00 Kč
1:2500090,00 Kč
1:5000050,00 Kč
1:2000 (rematrice)35,00 Kč
1:25000 (mapové listy)120,00 Kč
1:15000 (rejstřík ulic)400,00 Kč

cena pořízení elektronické kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo formou uložení na datovém nosiči, činí:

jednostranné skenování černobílé A41,00 Kč
oboustranné skenování černobílé A4 2,00 Kč
jednostranné skenování černobílé A31,00 Kč
oboustranné skenování černobílé A3 2,00 Kč
jednostranné skenování barevné A41,00 Kč
oboustranné skenování barevné A42,00 Kč
jednostranné skenování barevné A31,00 Kč
oboustranné skenování barevné A32,00 Kč

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

CD disk10,00 Kč

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání
a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 120,00 Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta.
Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu, tj. 60,00 Kč.

Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 250,- Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady úřadu.

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Poslední aktualizace: 29. 1. 2014, Šárka Bachmannová