Městský obvod Plzeň 1

Dotace

Dotace je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 za účelem podpory rozvoje činností nekomerčního, neziskového  a obecně prospěšného charakteru. Dotace jsou poskytovány na základě předložené žádosti (žádost je vždy součástí vypsaného dotačního programu) doručené ve vypsaném termínu jednotlivých dotačních programů po jejím posouzení a schválení v orgánech MO Plzeň 1.

Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, které obsahují veškeré podmínky pro poskytnutí dotací, a zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolněny po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a po následném předložení řádného vyúčtování.
Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování sdělí Finanční odbor ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, kanc. č. 212, 2. patro.

Žádosti a o dotace se od roku 2023 podávají elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace na adrese https://dotace.plzen.eu/verejnost/dotacni-tituly/MO1 .


Dotační programy 2023

Oblast sportu (SP)

Sociální oblast (SOC)

Kontakt:
Ing. Lucie Levová
Finanční odbor 
tel.: 378 036 077, 602 286 237
e-mail: levova@plzen.eu
Zástup v nepřítomnosti:
Ing. Jitka Pojarová
vedoucí Finančního odboru
tel. 378 036 070
e-mail: Pojarova@plzen.eu

Dokumenty ke stažení:

Pokyny k vyúčtování dotace
Zásady pro poskytování dotací rozpočtu statutárního města Plzně
Závazné pokyny a podmínky

Závěrečná zpráva

Žádost 2023
Individuální žádost

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023, Klára Šimanová