Městský obvod Plzeň 1
Úvod Úřad a samospráva Samospráva městského obvodu Samospráva městského obvodu Plzeň 1

Samospráva městského obvodu Plzeň 1

Ing. Ivana Bubeníčková starostka MO Plzeň 1
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma první místostarosta MO Plzeň 1
Jiří Uhlík, MBA druhý místostarosta MO Plzeň 1
Ing. Jiří Rezek, Ph. D. třetí místostarosta MO Plzeň 1
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1

Městské obvody jsou spravovány v rozsahu Statutu města Plzně zastupitelstvy městských obvodů volených podle zvláštního zákona občany města s trvalým bydlištěm v příslušném obvodu.

Rada městského obvodu Plzeň 1

Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu úřadu. 

Starostka městského obvodu Plzeň 1

Starostka obvodu řídí zastupitelstvo a radu obvodu a svolává jejich jednání, podepisuje jejich usnesení a plní úkoly starosty obce ve věcech svěřených Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem do působnosti obvodu. Starostka stojí v čele úřadu městského obvodu. Starostka obvodu zastupuje město navenek ve věcech svěřených obvodu Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem, nevyhradí-li si toto zastupování města primátor. K platnosti jednání starostky jménem města navenek je nezbytné předchozí schválení zastupitelstvem nebo radou obvodu ve všech věcech zákonem nebo Statutem či jiným právním předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.

Místostarostové městského obvodu Plzeň 1

Místostarostové zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti, nemoci nebo dovolené. Zastupitelstvo obvodu může v případě potřeby zvolit i více místostarostů. Jsou-li místostarostové pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, stanoví zastupitelstvo obvodu jejich působnost bez újmy práva starosty vyhradit si rozhodnutí i ve věcech stanovených do působnosti místostarosty.

Výbory Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 1

Zastupitelstvo města i zastupitelstva obvodů zřizují vždy výbor kontrolní a výbor finanční; jiné výbory zřizují dle své potřeby. Zřizování osadních výborů je vyhrazeno zastupitelstvům obvodů.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 1

Zřizování komisí je ve vyhrazené pravomoci rady, která stanoví působnost komise, její jednací řád i počet členů, které též jmenuje především z řad občanů.

Poslední aktualizace: 2. 11. 2023, Matějčková Diana