Městský obvod Plzeň 1
Úvod Úřad a samospráva Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Organizační odbor  

Příspěvek na příměstský tábor 

Registrační formulář Klub Jednička pro seniory 

Registrační formulář Klub Jednička, sekce Rodiče a děti

Kontrolní oddělení 

Odbor životního prostředí a dopravy    

Oddělení životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku 

Žádost o vydání rybářského lístku pro dítě 

Žádost o vydání loveckého lístku  

Jednodenní zábor 

Žádost o užívání lešení a výkopy 

Žádost o užívání předzahrádky

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

Formulář havárie 

Žádost o užívání kontejnerů a skládky materiálu 

Žádost o užívání pro prodejní zařízení 

Žádost o užívání reklamy a akce 

Oddělení dopravy

Zrušení vyhrazeného parkovacího místa 

Předzahrádka u provozovny 

Staveništní doprava po chodníku 

Vjezd na pozemek, sjezd z komunikace 

Zábor jednodenní 

Kulturní akce 

Reklamní zařízení 

Umístění inženýrských sítí do komunikace 

Vyhrazené parkovací místo ZTP 

Změna vozidla na vyhrazeném parkovacím místě 

Lešení, zařízení staveniště, stánek 

Stavební práce, výkopy 

Uzavírka komunikace 

Vyhrazené parkovací místo

Odbor správy majetku

Žádost o uzavření, změnu nebo ukončení nájemní smlouvy

Odbor stavebně správní 

Kolaudační souhlas 

Ohlášení dokončení stavby + Žádost o přidělení čísla budově  

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení odstranění stavby 

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebních úprav podle ustanovení § 104 odst. 1 písmeno k) 

Ohlášení změny stavby před dokončením  

Oznámení záměru (územní souhlas)  

Oznámení změny v užívání stavby 

Pasport stavby

Potvrzení - čestné prohlášení o provedení stavby - stavbyvedoucí 

Potvrzení - čestné prohlášení o provedení stavby - stavební dozor 

Potvrzení - stavbyvedoucí 

Potvrzení - stavební dozor  

Povolení předčasného užívání stavby  

Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) 

Rozhodnutí o změně využití území 

Společné oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru) 

Stavební povolení 

Žádost o dodatečné povolení 

Žádost o posouzení stavby pro aktualizaci digitálních údajů katastru nemovitostí 

Žádost o potvrzení odstranění NEEXISTENCE stavby  

Žádost o povolení k odběru podzemních vod (studny) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby  

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

Žádost o vydání společného rozhodnutí (společné územní a stavební řízení) 

Žádost o změnu stavby před dokončením

 Finanční odbor 

Přiznání k místnímu poplatku ze psů 

Oznámení zániku poplatkové povinnosti místního poplatku ze psů 

Přihlášení do evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 

Ohlášení užívání veřejného prostranství   

Sociální odbor 

Jubilejní gratulace - souhlas s poskytnutím věcného daru 

Jubilejní svatba - souhlas se zpracováním osobních údajů  

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

Přihláška vítání občánků

Odbor právní a správních činností

Oddělení správy majetku Oddělení životního prostředí

Poslední aktualizace: 2. 1. 2024, Šimanová Klára