Městský obvod Plzeň 1

Odbor stavebně správní

Vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Hanzelín
Telefon: 378 036 060
e-mail: hanzelin@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

 

 • Rozhoduje v agendě stavebně správní, v které je příslušný rozhodovat jako stavební úřad  dle stavebního zákona s výjimkou činností, které si vyhradilo město Plzeň Statutem města Plzně.
 • Vyjadřuje se k podkladům územně plánovací dokumentace.
 • Vede následná řízení:
  - stavební řízení
  - územní souhlas
  - spojené územní a stavební řízení
  - povolení terénních úprav
  - souhlas s užíváním stavby
  - odstranění stavby
  - předčasné užívání stavby
  - změna v užívání stavby
  - zkušební provoz
  - kolaudační řízení (pro stavební povolení vydaná před rokem 2007).
 • Vykonává stavební a státní dozor nad dodržováním stavebního zákona na území  obvodu v následujícím rozsahu:
  - vede evidenci vydaných stavebních povolení, souhlasů s užíváním staveb, územních rozhodnutí vydaných Odborem stavebně správním MMP.
  - zajišťuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících z provádění staveb nebo jejich změn, z jejich užívání, z odstranění staveb a z terénních a stavebních úprav.
  - rozhoduje o přestupcích a deliktech fyzických a právnických osob vyplývajících z provádění staveb nebo jejich změn, z jejich užívání, z odstranění staveb a z terénních a stavebních úprav.
 • Přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a  udržovacích prací, případně stanoví, že  jejich  provedení vyžaduje stavební povolení. 
 • Vydává povolení podle vodního zákona v platném znění:
  - k odběru podzemních povrchových vod
  - ke zřízení studní.
 • Zodpovídá za zveřejňování informací a aktualizaci úřední desky ÚMO Plzeň 1 pro potřeby oddělení stavebně správního.
 • Zpracovává agendu oddělení stavebně správního v programu Vita.
 • Vede evidenci a skartaci spisů dle skartačního řádu a rovněž vede evidenci spisů   v elektronické podobě.
 • Vybírá správní poplatky v rámci činnosti oddělení stavebně správního.
 • Vede elektronickou evidenci pokut a nákladů řízení.

 

       Na úseku státního stavebního dozoru vykonává zejména následující činnosti:

 • Provádí kontrolní prohlídky staveb
 • Zahajuje řízení o odstranění staveb, které nebyly provedeny na základě rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.
 • Nařizuje neodkladně odstranění staveb.
 • Nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbách.
 • Nařizuje nezbytné úpravy na stavbách, stavebních pozemcích nebo zastavěných stavebních pozemcích.
 • Nařizuje provedení udržovacích prací.
 • Nařizuje vyklizení staveb.
 • Ukládá opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách.
 • Provádí v součinnosti s potřebami Odboru investičního kontroly na stavbách v rámci VIV.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová