Městský obvod Plzeň 1

Registrace a karta účastníka

Registrace do sekce Rodiče a děti

Účastníkem projektu Klub Jednička v sekci RODIČE a DĚTI se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, a současně je zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte/dětí mladších 15 let, které má/mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1,  a souhlasí s Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.

Do sekce RODIČE a DĚTI se můžete registrovat následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím řádně vyplněného Registračního formuláře projektu Klub Jednička, sekce Rodiče a děti
  2. spolu s registračním formulářem do Klubu Jednička a řádně vyplněného formuláře Žádost o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře. Žádost je možné podat až poté, co dítě příměstský tábor absolvuje.

Za řádně vyplněný formulář k registraci účastníka projektu Klub Jednička do sekce RODIČE a DĚTI se považuje formulář, ve kterém jste pravdivě uvedli veškeré požadované údaje,
a ke kterému jste přiložili všechny povinné přílohy v závislosti na typu formuláře, kterým se registrujete.

Povinné přílohy:

  1. samostatná registrace prostřednictvím Registračního formuláře projektu Klub Jednička, sekce Rodiče a děti (prosté kopie):
  • rodného listu dítěte/dětí, uvedených v registračním formuláři (v případě, že se registruje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun), a
  • pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do péče s vyznačenou doložkou právní moci (v případě, že se registruje jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun). 
  1. registrace spolu s podáním žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře – seznam všech příloh najdete zde.

Formuláře pro registraci jsou Vám k dispozici:

  • v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň;
  • v elektronické podobě ke stažení na webu MO Plzeň 1

Vyplněný formulář pro registraci (vždy v listinné podobě) a povinné přílohy můžete zaslat poštou, e-mailem simanovakl@plzen.eu nebo osobně doručit na adresu Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Konkrétní pokyny pro doručení jsou uvedeny přímo v registračním formuláři.

Registrační formulář sekce RODIČE a DĚTI 

Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička

Formulář žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře 

Darovací smlouva

Karta účastníka

Na základě řádně a pravdivě vyplněného a doručeného formuláře pro registraci vystaví Úřad městského obvodu Plzeň 1 kartu účastníka projektu Klub Jednička. O vystavení karty budete informováni e-mailem na ve formuláři uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.
Kartu je nutné osobně vyzvednout nebo na žádost bude zaslána poštou. E-mail bude obsahovat informaci, kde a kdy si můžete vystavenou kartu vyzvednout.
Karta je nepřenosná a platná jen s Vaším podpisem. Kartu můžete podepsat např. fixem na popisování CD.  
Kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
Každý účastník projektu Klub Jednička může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu, na které jsou uvedeny sekce, ve kterých je registrovaný, a termín, kdy členství v příslušné sekci vyprší (v případě, že je limitováno).

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024, Šimanová Klára