Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Klub Jednička Rodiče a děti Příspěvek na příměstský tábor

Příspěvek na příměstský tábor

Plánujete, že se Vaše dítě zúčastní příměstského tábora? Nebo si Váš potomek již zábavu na příměstském táboře užil?

V obou případech je dobré vědět, že městský obvod Plzeň 1 poskytuje jednou v kalendářním roce příspěvek ve výši 500 Kč na pobyt každého dítěte mladšího 15 let, které má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, v příměstském táboře, při současném splnění všech stanovených podmínek.

Podáte-li řádně vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte v příměstském táboře všechny povinné přílohy, jste oprávněni stát se účastníkem projektu Klub Jednička a po osobním vyzvednutí karty účastníka projektu může začít využívat výhody účastníka projektu, pokud sám v žádosti neuvedete jinak.
Podáním žádosti o příspěvek Vám nevzniká automatický nárok na přiznání příspěvku.
Pro uplatnění příspěvku je důležité současně splnit všechny stanovené podmínky:

 1. jste fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1;
 2. jste zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte, které je mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. kalendářního roku, ve kterém se příměstského tábora, na který je o příspěvek žádáno, zúčastnilo;
 3. dítě, pro které o příspěvek na pobyt v příměstském táboře žádáte, má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1;
 4. organizátor příměstského tábora má na území města Plzně:
  sídlo, nebo
  alespoň jednu provozovnu, nebo
  alespoň jedno výukové místo, nebo
  alespoň jedno místo, kde pořádá sportovní či jiné volnočasové aktivity;
 5. příměstský tábor se koná na území města Plzně;
 6. řádně a pravdivě vyplníte formulář Žádost o poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte v příměstském táboře, formulář je k dispozici
  - v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň;
  - v elektronické podobě ke stažení na webu MO Plzeň 1 – zde je možné formulář vytisknout a následně vyplnit;
 7. současně s řádně a pravdivě vyplněným a podepsaným formulářem žádosti o příspěvek (viz bod 6) doložíte a osobně odevzdáte či zašle poštou (viz bod 8) povinné přílohy:

a)   Účetní/daňový doklad o úhradě pobytu dítěte v příměstském táboře (originál), který musí obsahovat:: 

 • označení účetního dokladu, evidenční číslo dokladu
 • uvedení rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název a termín služby – příměstského tábora),
 • datum vystavení účetního/daňového dokladu,
 • cena v Kč (s DPH, sazba DPH),
 • dentifikace organizátora příměstského tábora (firma, IČ, DIČ adresa firmy).

Účetní/daňové doklady jsou přijímány s datem vystavení od 1. 1. do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se dítě příměstského tábora zúčastnilo.

Forma účetního/daňového dokladu:

 • platební doklad (pokladní stvrzenka),
 • faktura/platební doklad + výpis z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo přelepenými dalšími finančními údaji),
 • neakceptujeme žádnou formu potvrzení o platbě bez doložení řádného účetního dokladu.

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno, příjmení a datum narození dítěte, pro které je příspěvek požadován.

MO Plzeň 1 si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným v Obchodním rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje.

b)  Potvrzení organizátora příměstského tábora o účasti dítěte v příměstském táboře (originál), které musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození dítěte, které se příměstského tábora zúčastnilo,
 • název a termín konání příměstského tábora,
 • identifikace organizátora příměstského tábora (firma, IČ, DIČ, adresa firmy),
 • razítko organizátora příměstského tábora,
 • datum vystavení potvrzení.

c) Prostá kopie rodného listu dítěte/dětí  uvedených v žádosti o příspěvek (v případě, že žádá rodič dítěte či jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který není účastníkem projektu Klub Jednička).

d) Prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí, uvedených v žádosti, do péče s vyznačenou doložkou právní moci (v případě, že žádá jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který není účastníkem projektu Klub Jednička).

e) Originál vyplněná a podepsaná darovací smlouva ve dvojím provedení.

 1. řádně a pravdivě vyplněný formulář žádosti o poskytnutí příspěvku současně se všemi povinnými přílohami je nutné doručit
  osobně do podatelny Úřadu MO Plzeň 1
  , alej Svobody 60, Plzeň, 1. poschodí, v úřední dny pro osobní jednání: pondělí a středa 8 – 17 hodin, úterý a čtvrtek 8 -14 hodin, pátek 8 – 13 hodin),
  nebo poštou na adresu: Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
  a to nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se dítě příměstského tábora zúčastnilo (při zaslání poštou rozhoduje termín podání zásilky nejpozději 31. 10.).

Příspěvek je poskytován bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete ve formuláři žádosti o příspěvek. Čerpání příspěvku nelze dělit, příspěvek je poskytován pouze v plné výši 500 Kč, jednou v kalendářním roce pro každé dítě s trvalým pobytem na MO Plzeň 1, které je mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. kalendářního roku, ve kterém se příměstského tábora zúčastnilo, při současném splnění všech stanovených podmínek.
V případě, že o poskytnutí příspěvku požádá a současně splní všechny stanovené podmínky více zákonných zástupců dítěte, poskytne MO Plzeň 1 příspěvek tomu žadateli, který doručil žádost dříve.

V souladu se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015 a 5/2016 je podmínkou poskytnutí příspěvku čestné prohlášení příjemce příspěvku, že nemá vůči městu Plzeň, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že příjemce není s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti.

Upozorňujeme, že v případě neoprávněného čerpání příspěvku (zejména na základě uvedení úmyslně nepravdivých údajů v registračním formuláři či ve formuláři žádosti o poskytnutí příspěvku nebo zneužitím výhod poskytovaných realizátorem projektu), se zavazujete poskytnutý příspěvek vrátit, a to nejpozději do 7 dnů od výzvy zaslané realizátorem projektu doporučenou poštou na adresu účastníka projektu uvedenou ve formuláři pro registraci.


1/3 Žádost o příspěvek 

2/3 Potvrzení organizátora příměstského tábora 

3/3 Darovací smlouva

Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička

Poslední aktualizace: 15. 5. 2024, Šimanová Klára