Městský obvod Plzeň 1
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvoduTajemník úřaduTajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Mgr. Pavel Stehlík, tajemník ÚMO Plzeň 1

Kancelář: 3. patro, č. dveří 315
Adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Telefon: 378 036 005
378 036 001 (sekretariát)
E-mail: stehlikp@plzen.eu

Tajemník úřadu městského obvodu:

 • organizuje činnost úřadu městského obvodu a je za jeho činnost v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi obvodu a tajemníkovi magistrátu,
 • ve vztahu k zaměstnancům města, zařazeným pro výkon práce úřadu městského obvodu, je příslušný tajemník statutárním orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost všech zaměstnanců v úřadu zařazených, uzavírá a ukončuje jejich pracovní poměr a dává radě návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, stanoví jejich platy podle zvláštního předpisu a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů,
 • vydává spisový řád, vyřazovací (skartační) plán, pracovní řád a kontrolní řád úřadu městského obvodu a jiné vnitřní pracovněprávní předpisy, není-li jejich vydávání zákonem nebo Statutem vyhrazeno radě či zastupitelstvu,
 • zajišťuje plnění úkolů městského obvodu v přenesené působnosti, dohlíží na dodržování procesních předpisů při výkonu státní správy, rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve správních řízeních vedených jednotlivými odbory,
 • má právo účastnit se zasedání zastupitelstva a celého zasedání rady a vystoupit v rozpravě
  na těchto zasedáních ke každému bodu programu s hlasem poradním, má právo užívat závěsný odznak starosty se státním znakem, má právo účastnit se jednání výborů zastupitelstva a komisí rady,
 • upozorňuje starostu městského obvodu na nesprávnost usnesení rady a navrhuje mu pozastavení jeho výkonu a upozorňuje ho na protizákonnost usnesení zastupitelstva, výborů zastupitelstva
  a komisí rady,
 • řídí a kontroluje organizační složky města zřízené zastupitelstvem obvodu nebo přičleněné k úřadu městského obvodu rozhodnutím zastupitelstva města.

Poslední aktualizace: 25. 6. 2019, Šárka Bachmannová