Městský obvod Plzeň 1

Odbor investiční

Pověřená vedením odboru: Andrea Šlechtová
Telefon: 378 036 054
e-mail: slechtova@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

 • odpovídá za přípravu a realizaci staveb VIV a plní úkoly vyplývající z funkce investora, včetně zajišťování příslušných podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.Zajišťuje výpisy pozemků z katastrálního úřadu a ostatní nutné podklady pro realizaci staveb, včetně výpůjčky pozemků od správců na dobu výstavby.
 • Zajišťuje částečné uzavírky komunikací pro potřeby výstavby jednotlivých stavebních akcí a následně trvalé dopravní značení.
 • Kontroluje prováděné stavební práce dle projektové dokumentace a uzavřených smluv o dílo.
 • Provádí investorský dozor na všech stavbách realizovaných MO Plzeň 1, kontroluje a odsouhlasuje výkazy provedených prací a zodpovídá za správnost fakturace.
 • Vede technickou pasportizaci staveb vlastní investiční výstavby, vede evidenci objednávek, smluv o dílo a fakturace.
 • Zpracovává zařazovací protokoly dokončených akcí vlastní investiční výstavby pro finanční odbor.
 • Přejímá dokončené stavební práce, připravuje a sestavuje podklady a předávací protokoly dokončených investičních akcí převáděných do majetku města.
 • Připravuje výběrová řízení ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. v platném znění, připravuje výběrová řízení dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně a Pravidel Rady MO Plzeň 1 pro zadávání  veřejných zakázek v platném znění.
 • Zpracovává a eviduje veškeré veřejné zakázky v elektronické databázi.
 • Zpracovává podklady pro uzavírání smluvních vztahů a předkládá k podpisu smlouvy o dílo, objednávky a faktury.
 • Na základě požadavků a finančních možností připravuje podklady pro návrh vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 pro příslušný kalendářní rok, po schválení RMO a ZMO zajišťuje jeho naplnění a vyhodnocuje tento plán průběžně a celoročně.
 • Podílí se na přípravě plánu investic celoměstského charakteru ve vztahu ke stavebním akcím, jež k realizaci navrhuje obvod, zajišťuje další stavební akce a opravy v rámci služeb obyvatelstvu.
 • Zajišťuje podklady pro jednání investiční komise Rady MO Plzeň 1, svolává komisi a provádí zápisy; zajišťuje podklady pro jednání komise pro zadávání veřejných zakázek Rady MO Plzeň 1, svolává komisi a provádí zápisy.
 • Podílí se na zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků v hospodářství řízeném ÚMO Plzeň 1 příslušného kalendářního roku.
 • Vede evidenci a skartaci spisů dle skartačního řádu a rovněž vede evidenci spisů   v elektronické podobě, vede elektronickou evidenci uzavřených smluv o dílo souvisejících s investiční výstavbou.
 • Zodpovídá za zveřejňování informací a aktualizaci úřední desky ÚMO Plzeň 1 pro potřeby úseku investičního.

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová