Městský obvod Plzeň 1

Kontrolní oddělení

Vedoucí oddělení: Karel Szikszay
Telefon: 378 036 110
e-mail: szikszay@plzen.eu 

Pracovní náplň oddělení:

 Na úseku vnitřní kontroly:

 • Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky ÚMO 1
 • Kontroluje určení výše a evidenci správních poplatků 
 • Kontroluje dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení MMP a vnitřních předpisů  ÚMO  1
 • Provádí kontrolu dodržení lhůt při vyřizování stížností a petic, provádí jejich rozbor, který předkládá pololetně Radě MO  Plzeň 1 
 • Provádí aktuální kontroly podle potřeb a pověření vedení MO  Plzeň 1 a ÚMO 1

Na úseku kontroly obvodu:

 • Provádí kontrolu záborů veřejného prostranství  („dále jen VP“), zjištění o nezpoplatněných předává příslušnému odboru k zpoplatnění
 • Dbá na bezpečnost občanů na veřejném prostranství /chodníky, schodiště, výkopy, osvětlení, apod., na zjištěné nedostatky upozorňuje příslušné instituce
 • Předává zjištění o odstavených a neoznačených vracích na VP odd. dopravy a MP, dále předává oddělení veřejně prospěšných prací poznatky o znečištění MO Plzeň 1
 • Provádí další kontroly MO 1 podle pokynů vedení obvodu

 Na úseku ostatní činnosti:

 • Zabezpečuje centrální evidenci stížností a petic doručených do ÚMO 1 a podílí se na jejich vyřizování, oznamuje důvody prodloužení lhůt k vyřízení, nepříslušné postupuje, předkládá měsíční přehled o doručených a vyřízených stížnostech vedení MO 1, vyřízené archivuje
 • Zastupuje při veřejných sbírkách MO 1 v záležitostech uložených zákonem č. 117/2001 Sb
 • Provádí centrální archivaci nových zákonů, vyhlášek a směrnic
 • Spolupracuje s orgány města Plzně-MMP, SVSMP
 • Je  jednatelem Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1, spolupracuje s odbory ÚMO  1

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2014

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) za rok 2015

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) za rok 2017

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) za rok 2018

Poslední aktualizace: 7. 3. 2019, Šárka Bachmannová