Městský obvod Plzeň 1

Finanční odbor

Vedoucí odboru: Ing. Jitka Pojarová
Telefon: 378 036 070
e-mail: 
pojarova@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

Na úseku výkonu státní správy Finanční odbor vykonává tyto činnosti:
(přenesená působnost)

 • Správa místních poplatků dle zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  vyměření, vymáhání a evidence poplatků:
  a)  správa místního poplatku ze psů, vyměřování, vymáhání, evidence, sledování plateb a kontrola dle platné vyhlášky Zastupitelstva města Plzně (dále jen „ZMP“) č. 22/2004 o místním poplatku ze psů, v platném znění
  b)  správa poplatku za užívání veřejného prostranství – vyměřování, evidence, sledování plateb, vymáhání a kontrola dle platné vyhlášky ZMP č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění
  c)  správa poplatku z ubytovací kapacity, vyměřování, evidence, sledování plateb, vymáhání, kontrola dle platné vyhlášky ZMP č. 11/2003 o poplatku z ubytovací kapacity, v platném znění.
 • Provádění kontrol na úseku správy místních poplatků dle zákona o místních poplatcích.
 • Povolování k umístění herního prostoru hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Evidence, příprava podkladů pro Kontrolní oddělení ÚMO Plzeň 1.
 • Evidence ohlášení hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
 • Vymáhání nezaplacených pravomocných rozhodnutí, které se nepodařilo vykonat příslušným odborům ÚMO Plzeň 1. Vyměřování a vybírání exekučních nákladů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
 • Vydávání pokutových bloků pověřeným zaměstnancům úřadu, vedení jejich evidence.
 • Výkon působnosti dle zákona  č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, v oblasti správy místních poplatků.

Na úseku samosprávy Finanční odbor vykonává tyto činnosti:
(samostatná působnost)

 • Tvorba rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
 • Hospodaření dle schváleného, resp. upraveného rozpočtu MO Plzeň 1.
 • Vedení přehledu o čerpání rozpočtu MO Plzeň 1.
 • Sledování fondů  - Sociálního fondu (dále jen „SF“), Fondu rezerv a rozvoje (dále jen „FRR“), včetně jejich rozborů.
 • Úhrada a převody prostředků ze SF.
 • Úhrada a převody prostředků z FRR.
 • Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
 • Zpracování účetních sestav, včetně výkazů dle požadavků MMP.
 • Měsíční závěrky všech bankovních účtů.
 • Proúčtování závěrů inventarizace.
 • Likvidace faktur dle zákona o účetnictví v platném znění.
 • Zprostředkování platebního  styku  s peněžními ústavy.
 • Sledování směrnic vydaných  ÚMO Plzeň 1, navrhování jejich změn.
 • Sledování a aktualizace podpisových vzorů.
 • Sledování konkurzních řízení, insolvenčních řízení.
 • Poskytování finančních dotací na veřejně prospěšné účely.

Na úseku mzdového účetnictví Finanční odbor vykonává:

 • Zpracování platů zaměstnanců, zajišťování vyplácení odměn pro členy komisí, výborů.
 • Agenda vyplývající z pracovně-právního a mzdového zajištění zaměstnanců a členů Zastupitelstva MO Plzeň 1.
 • Zpracování výkazů pro Úřad práce.
 • Likvidace nemocenských dávek zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, vedení evidence nemocenských dávek, zpracování výkazů pro Českou správu sociálního zabezpečení a ČSÚ.
 • Přihlašování, odhlašování zaměstnanců u příslušných zdravotních pojišťoven a okresních správ sociálního zabezpečení.
 • Evidence a zpracování podkladů a výkazů pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Zpracování podkladů pro sestavování rozpočtu mzdových prostředků.
 • Sledování čerpání mzdových prostředků.
 • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení  zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1
 • Refundace mezd, zpracování podkladů pro výpočet odstupného a poskytování půjček.
 • Agenda došlých exekučních příkazů na zaměstnance.
 • Vedení organizační struktury v programu SAP – přidělování osobních čísel zaměstnancům a zařazování v organizační struktuře na plánovaná pracovní místa.

Na úseku pokladny:

 • Zabezpečování provozu pokladny a kontakt s bankou

Poslední aktualizace: 27. 11. 2018, Šárka Bachmannová