Městský obvod Plzeň 1

Rada městského obvodu Plzeň 1

starostka MO Plzeň 1
Ing. Helena Řežábová (ODS)
první místostarosta MO Plzeň 1druhá místostarostka MO Plzeň 1
Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD)Mgr. Ilona Jehličková (TOP 09)
třetí místostarosta MO Plzeň 1člen Rady MO Plzeň 1
Jiří Uhlík, MBA (PRO PLZEŇ)Václav Černý (ODS)
člen Rady MO Plzeň 1člen Rady MO Plzeň 1
Jaroslav Stroukal (ČSSD)Mgr. Jan Řehula (ODS)

 

  • Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu úřadu.
  • Rada rozhoduje ve všech záležitostech v samostatné působnosti, nejsou-li zákonem či právním předpisem města vyhrazeny jinému orgánu města, a nebo nevyhradilo-li si je k rozhodnutí zastupitelstvo. Tuto svou pravomoc může rada přenést na jiný orgán, nejde-li o působnost jí přikázanou3 zákonem. Radě nepřísluší zasahovat do výkonu přenesené působnosti města, nestanoví-li zákon jinak.
  • Rada přijímá svá rozhodnutí usnesením, postup svého jednání a přijímání usnesení stanoví rada v mezích zákona a Statutu města Plzně svým jednacím řádem. K odbornému posouzení řešených otázek si rada může zřizovat komise jako své poradní a iniciativní orgány.

Nahlížení do zápisů a usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 a usnesení Rady MO Plzeň 1

Žádost o nahlížení do zápisů a usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 a usnesení Rady MO Plzeň 1 je oprávněn podat občan obce, který dosáhl věku 18 let, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu.

Poslední aktualizace: 28. 1. 2019, Šárka Bachmannová