Městský obvod Plzeň 1

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 1 probíhá v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží malý dárek a grafický list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze 78 MŠ a 87. MŠ. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

 
Přihláška k Vítání občánků je k dispozici na webových stránkách úřadu nebo v tištěné podobě na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1. Přihlášku lze podat poštou, osobně nebo elektronicky (naskenovanou s podpisem zákonného zástupce) na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště dítěte.  Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout.
V době letních prázdnin, tedy v měsících červenci a srpnu, vítání občánků neprobíhá.


 Přihláška na vítání občánků

Poslední aktualizace: 5. 5. 2022, Miroslava Vejvodová