Městský obvod Plzeň 1

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚMO Plzeň 1

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:
Správcem Vašich osobních údajů je Statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1 se sídlem alej Svobody 60, 323 00, IČO   00075370 (dále jen „Správce“)

NA KOHO SE MŮŽETE U NÁS OBRÁTIT:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů ÚMO 1:
Jméno a příjmení: Ing. Jiří Baumruk
Telefon:  37 803 2207
Email:   
baumruk@plzen.eu.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT:
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.
Nejčastěji jde o:
- Jméno, příjmení
- Datum narození
- Telefonní číslo
- Email
- Rodné číslo
- Trvalé bydliště
- Rodinný stav
- Místo narození
- Číslo OP/Kopie OP/ZP
- Státní občanství

DOBA, PO KTEROU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Vaše údaje zpracováváme vždy na základě jednoho z následujících právních titulů, tj. plnění zákonných požadavků, oprávněný zájem Správce, z důvodu plnění smluvního vztahu nebo na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním.
Údaje zpracováváme vždy do pominutí platnosti právního titulu, nebo do odvolání souhlasu, který nám udělujete na dobu neurčitou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
- právo osobní údaje opravit či doplnit;
- právo požadovat omezení zpracování;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- právo požadovat přenesení údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
- další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
V závěru těchto zásad naleznete formuláře k případnému uplatnění těchto Vašich práv.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce popř. Zpracovatel, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na Pověřence pro ochranu osobních, který je uveden výše.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>.

Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů. příp. Zvláštní kategorií osobních údajůdocpdf
Žádost o přístup k osobním údajůmdocpdf
Žádost o přenositelnost údajůdocpdf
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajůdocpdf
Žádost o opravu/doplnění osobních údajůdocpdf
Žádost o omezení zpracovánídocpdf
Žádost o výmaz osobních údajůdocpdf

 

Poslední aktualizace: 25. 5. 2018, Šárka Bachmannová