Městský obvod Plzeň 1
ÚvodÚřad a samosprávaFormuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Organizační odbor  

Příspěvek na příměstský tábor 

Registrační formulář Klub Jednička pro seniory 

Registrační formulář Klub Jednička Rodiče a děti

Kontrolní oddělení 

Odbor životního prostředí a dopravy  

Žádost o vydání rybářského lístku 

Žádost o vydání rybářského lístku pro dítě 

Žádost o vydání loveckého lístku lístku 

Jednodenní zábor 

Žádost o užívání lešení a výkopy 

Žádost o užívání předzahrádky

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

Formulář havárie 

Žádost o užívání kontejnerů a skládky materiálu 

Žádost o užívání pro prodejní zařízení 

Žádost o užívání reklamy a akce

Odbor investic a majetku 

Oddělení správy majetku

Žádost o uzavření, změnu nebo ukončení nájemní smlouvy

Odbor stavebně správní 

Kolaudační souhlas 

Ohlášení dokončení stavby + Žádost o přidělení čísla budově  

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení odstranění stavby 

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebních úprav podle ustanovení § 104 odst. 1 písmeno k) 

Ohlášení změny stavby před dokončením  

Oznámení záměru (územní souhlas)  

Oznámení změny v užívání stavby 

Pasport stavby

Potvrzení - čestné prohlášení o provedení stavby - stavbyvedoucí 

Potvrzení - čestné prohlášení o provedení stavby - stavební dozor 

Potvrzení - stavbyvedoucí 

Potvrzení - stavební dozor  

Povolení předčasného užívání stavby  

Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) 

Rozhodnutí o změně využití území 

Společné oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru) 

Stavební povolení 

Žádost o dodatečné povolení 

Žádost o posouzení stavby pro aktualizaci digitálních údajů katastru nemovitostí 

Žádost o potvrzení odstranění NEEXISTENCE stavby  

Žádost o povolení k odběru podzemních vod (studny) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby  

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

Žádost o vydání společného rozhodnutí (společné územní a stavební řízení) 

Žádost o změnu stavby před dokončením

 Finanční odbor 

Přiznání k místnímu poplatku ze psů 

Oznámení zániku poplatkové povinnosti místního poplatku ze psů 

Přihlášení do evidence trvale označených psů a jejich chovatelů 

Ohlášení užívání veřejného prostranství   

Sociální odbor 

Jubilejní gratulace - souhlas s poskytnutím věcného daru 

Jubilejní svatba - souhlas se zpracováním osobních údajů  

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

Přihláška vítání občánků

Odbor právní a správních činností

Oddělení správy majetku

Poslední aktualizace: 16. 9. 2022, Klára Šimanová