Městský obvod Plzeň 1

Historie území

Nejstarší stopy osídlení dnešního území v oblasti Roudné sahají až do starší doby kamenné. Od té doby bylo především údolí Mže nepřetržitě osídleno. Příchod prvních Slovanů zařazují nálezy ze zaniklé vsi Malice (oblast Roudné) na konec sedmého a začátek osmého století. Osídlení bylo dlouho soustředěno především v blízkosti řeky Mže. Vzdálenější oblasti byly ještě dlouho bez trvalého osídlení.

Stavbou sahající nejdále do minulosti je nepochybně kostel Všech svatých na Roudné. Byl postaven v románském slohu na počátku 13. století Ve druhé polovině 14. století nahradila kostel gotická novostavba. V průběhu staletí zažil kostel ještě mnoho přestaveb a dostaveb. Také celá Roudná zažila mnohá drancování (zejména husitské období a obléhání Plzně Mansfeldovými vojsky v roce 1618) a novou výstavbu. Dnešní podoba Roudné se začala formovat až po třicetileté válce.

Na přelomu 18. a 19. století postupně dochází k přeměně z venkovského na městské osídlení s převahou obytné funkce. Také historie Bolevce sahá hluboko do minulosti. První zmínka pochází z roku 1382. V roce 1460 jej koupilo město Plzeň. Následovalo rychlé budování Bolevecké rybniční soustavy. Od té doby obec pomalu rostla. Rychlý rozvoj a nárůst počtu obyvatel začal až koncem 19. století. V době připojení k Plzni v roce 1942 byl největší vsí v Čechách s 5570 obyvateli. Podobným rychlým rozvojem na konci 19. a začátkem 20. století prošla i Košutka a Bílá Hora. O rozvoj Bílé Hory se postarala především těžba uhlí, u Košutky pak těžba pískovce a výroba cihel. Na počátku 20. století začala také výstavba nové vilové čtvrti Lochotín. Poklidný rozvoj několika dalších desetiletí zcela zvrátil rok 1972.

V tomto roce začal zábor a likvidace mnoha objektů (bohužel někdy i velmi cenných). V období 1975 až 1989 byl pak celý prostor mezi Lochotínem, Košutkou a Bolevcem zastavěn panelovými sídlišti. Po roce 1989 výstavba tohoto typu poměrně rychle ustala. Od té doby změnila vzhled obvodu už jen výstavba několika bytových domů, mnoha rodinných domků a zejména do té doby zcela chybějící obchodní sítě. Vzniklo také několik menších firem. Nyní probíhá snaha o skloubení tohoto rozmanitým způsobem zastavěného území v jeden harmonický celek.

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Bachmannová Šárka