Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduKlub JedničkaRegistraceRegistrace a karta účastníka

Registrace a karta účastníka

Registrace

Jsme rádi, že jste se rozhodli registrovat do sekce RODIČE a DĚTI Klubu Jednička.

Účastníkem projektu Klub Jednička v sekci RODIČE a DĚTI se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, a současně je zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte/dětí mladších 15 let, které má/mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1,  a souhlasí s Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.

Cílem projektu Klub Jednička v sekci RODIČE a DĚTI je zejména:

 • poskytování výhod účastníkům projektu při návštěvách kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit na území MO Plzeň 1,
 • poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a služeb u partnerů projektu Klub Jednička,
 • zvýšení informovanosti účastníků projektu o kulturních, společenských a sportovních akcích a volnočasových aktivitách, které pořádá či spolupořádá MO Plzeň 1 a partneři projektu,
 • poskytování finančního příspěvku na pobyt v příměstském táboře pro děti mladší 15 let, které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 (konkrétní podmínky získání příspěvku jsou uvedeny v článku 9 Všeobecných podmínek).

Pro registraci nejprve řádně vyplňte formulář pro registraci a připojte k němu povinné přílohy.
Formuláře pro registraci jsou Vám k dispozici:

 • v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň;
 • v elektronické podobě ke stažení na webu MO Plzeň 1 – zde je formulář možné uložit, vytisknout a následně vyplnit.

Vyplněný formulář pro registraci (vždy v listinné podobě) a povinné přílohy můžete zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Konkrétní pokyny pro doručení jsou uvedeny přímo v registračním formuláři.

Do sekce RODIČE a DĚTI se můžete registrovat dvěma způsoby:

 1. samostatně prostřednictvím řádně vyplněného Registračního formuláře projektu Klub Jednička, sekce Rodiče a děti
 2. prostřednictvím řádně vyplněného formuláře Žádost o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře - podání žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře Vás opravňuje stát se účastníkem projektu Klub Jednička. Žádost je možné podat až poté, co dítě příměstský tábor absolvuje.

Za řádně vyplněný formulář k registraci účastníka projektu Klub Jednička do sekce RODIČE a DĚTI se považuje formulář, ve kterém jste pravdivě uvedli veškeré požadované údaje,
a ke kterému jste přiložili všechny povinné přílohy v závislosti na typu formuláře, kterým se registrujete.

Povinné přílohy:

 1. samostatná registrace prostřednictvím Registračního formuláře projektu Klub Jednička, sekce Rodiče a děti (prosté kopie):
 • rodného listu dítěte/dětí, uvedených v registračním formuláři (v případě, že se registruje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun), a
 • pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do péče s vyznačenou doložkou právní moci (v případě, že se registruje jiný zákonný zástupce dítěte – osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun). 
 1. registrace spolu s podáním žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře – seznam všech příloh najdete zde.

Registrační formulář sekce RODIČE a DĚTI
Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička

Karta účastníka

Na základě řádně a pravdivě vyplněného a doručeného formuláře pro registraci vystaví Úřad městského obvodu Plzeň 1 kartu účastníka projektu Klub Jednička. O vystavení karty budete informováni e-mailem na ve formuláři uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.
Kartu je nutné osobně vyzvednout. E-mail bude obsahovat informaci, kde a kdy si můžete vystavenou kartu vyzvednout.
Karta je nepřenosná a platná jen s Vaším podpisem. Kartu můžete podepsat např. fixem na popisování CD.  
Kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
Každý účastník projektu Klub Jednička může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu, na které jsou uvedeny sekce, ve kterých je registrovaný, a termín, kdy členství v příslušné sekci vyprší (v případě, že je limitováno).

Pro uplatnění slevy u partnera projektu musí být vždy přítomen účastník projektu Klub Jednička, na jehož jméno je karta vystavena. Karta musí být v okamžiku uplatnění slevy platná. V opačném případě není partner projektu Klub Jednička oprávněn slevu poskytnout. Karta může být použita jen v souladu se Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.
Držitel karty projektu Klub Jednička může být při uplatňování slevy vyzván zástupcem partnera projektu Klub Jednička k prokázání své totožnosti (např. občanským průkazem, cestovní pasem), a to za účelem zamezení zneužití karty třetími osobami.

Aktuální seznam partnerů projektu Klub Jednička spolu s kontaktními adresami a obsahem nabídek (výše slevy).

Poslední aktualizace: 27. 6. 2018, Šárka Bachmannová