Tradiční akce MO Plzeň 1

MO Plzeň 1 pořádá nebo spolupořádá kulturní, sportovní či jiné společenské akce na území obvodu. Vše musí být v souladu s Pravidly pro pořadatelství a spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1, která schválila Rada městského obvodu Plzeň 1. V případě, že pořadatel akce chce požádat Městský obvod Plzeň 1 o spolupořadatelství, musí tak učinit na přiloženém formuláři.

SV 2015-5 Pravidla pro pořadatelství a spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1 - směrnice byla schválena usnesením Rady Městského obvodu Plzeň 1 č. 220 na zasedání dne 11. 6. 2019.

formulář žádosti o spolupořadatelství

formulář žádosti o záštitu