Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVoda pro Bolevecký rybník

Voda pro Bolevecký rybník

Rekreačně velmi oblíbená soustava Boleveckých rybníků se v současné době potýká se nedostatkem vody. Výstavba sídlišť na Severním Předměstí v letech 1972-1982 vzala soustavě rybníků z 15. a 16. století přibližně čtvrtinu přirozeného povodí, protože srážkové vody z ulic i střech panelových domů jsou svedeny kanalizací mimo povodí potoka. 
Největším rybníkem soustavy je Velký Bolevecký rybník s rozlohou 42,15 ha. Na něm se v současné době deficit vody projevuje nejcitelněji. Chybí v něm cca 300 tis. m3 vody, což odpovídá poklesu hladiny o 70 cm.  Provedené průzkumy ukázaly, že během letních měsíců červen až srpen výpar významně převyšuje přítok.
Město Plzeň (vlastník a správce rybníků) proto nechalo zpracovat vodohospodářskou studii k prověření dalších zdrojů vody k doplnění rybníků. Studie navrhuje jednak varianty přirozené, například převedení dešťové vody ze zpevněných ploch v povodí, úpravu odtokových poměrů a využití zdrojů podzemní vody. Dále studie zvažuje využití vody ze zdrojů mimo povodí rybníků, jimiž jsou infiltrace a čerpání vody z Berounky, případně dočištění a využití vod vypouštěných z ČOV (čistírny odpadních vod). 
Navrhované úpravy hospodaření se srážkovou vodou budou vyžadovat projektovou přípravu a postupné stavební úpravy v povodí.  Využití zdrojů jako je infiltrovaná voda z řeky Berounky nebo voda z ČOV musí být dále podrobně prověřeny a posouzeny oborníky. Bude se jednat o opatření v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

 

Poslední aktualizace: 14. 11. 2019, Šárka Bachmannová