Městský obvod Plzeň 1

Sociální odbor

Vedoucí odboru: Mgr. Dana Krausová
Telefon: 378 036 180
e-mail: 
krausovada@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

Sociální odbor - přenesená působnost

Sociální práce

 •  Sociální práce v terénu – mapování, vyhledávání a diagnostika osob ohrožených sociálním vyloučením
 • Sociální šetření podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, analýza sociální situace klienta a její řešení
 • Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, věku, způsobu života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události
 •  Poradenství v sociální oblasti – dávkové systémy – důchodové, nemocenské dávky, státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, rodinné právo, dluhová problematika a finanční gramotnost
 • Doprovázení klienta, motivace jeho činnosti, předávání zpětné vazby a podpory
 • Stanovení úhrady za stravu a péči u dětí umístěných v pobytových zařízeních – domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Zastupování osob, které podle lékařského posudku nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Spolupráce s ostatními subjekty v rámci poskytování dávek a následné kontroly využívání dávek ze všech systémů sociálního zabezpečení
 • Výkon veřejného opatrovníka – zajištění ochrany práv osob omezených ve svéprávnosti, které nemají opatrovníka v rodině
 • Kontrola výkonu opatrovnické funkce u jiných osob na základě dotazu soudu

OSPOD

 • Činnost dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 292/2013 Sb.,o zvláštních řízeních soudních, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí při jednáních opatrovnického soudu
 • Vykonává funkci poručníka nebo opatrovníka v případech, kdy byl poručníkem nebo opatrovníkem ustanoven
 • Vyhodnocuje potřeby dítěte a situaci jeho rodiny; v případě potřeby sestavuje individuální plán ochrany dítěte; pořádá případové konference
 • Navrhuje soudu nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy; podílí se na realizaci ústavní výchovy
 • Navrhuje soudu omezení, popřípadě zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 • Provádí dohled nad nezletilými, stanovený soudem nebo orgánem sociálně právní ochrany dětí
 • Zaměstnanci OSPOD jsou v souvislosti s plněním úkolů podle zákona 359/2001 Sb. oprávněni navštěvovat rodinu a dítě v obydlí a mají právo zjišťovat, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování
 • OSPOD je oprávněn pořizovat obrazové či zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte
 • Pravidelně nejméně jedenkrát za tři měsíce navštěvuje nezletilé v ústavech, v nichž je realizována ústavní nebo ochranná výchova
 • Pravidelně nejméně jedenkrát za tři měsíce kontaktuje rodiče dětí, u nichž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních ve správním řízení a sleduje, jak jsou dodržována výchovná opatření stanovená soudem
 • Spolupracuje se státními orgány, školami a školskými zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, PČR, MP, neziskovými organizacemi
 • Podává soudu zprávy potřebné pro rozhodování ve věcech péče o nezletilé
 • Poskytuje nebo zprostředkovává preventivní a poradenskou činnost rodičům a dětem
 • Může rozhodnout o povinnosti rodičů využít pomoci odborného poradenského zařízení
 • Poskytuje okamžitou pomoc dětem v naléhavých případech, zasahuje při podezření na jakoukoli formu týrání dítěte a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení; podává k soudu návrhy na zahájení řízení o předběžném opatření

OSPOD - kurátor pro mládež

 • Činnost dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zajišťuje péči o nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, či mladistvé (15 – 18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku, o děti a mladistvé s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus)
 • Vyhodnocuje potřeby dítěte a situaci jeho rodiny; v případě potřeby sestavuje individuální plán ochrany dítěte
 • Účastní se výslechu dítěte na PČR
 • Zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • Zastupuje dítě v přestupkovém řízení – v případě dítěte obviněného z přestupku
 • Projednává přestupky dle § 31 zákona č. 200/1990 Sb., na úseku školství a výchovy mládeže
 • Pořádá případové konference nebo se jich účastní
 • Poskytuje pomoc a podporu rodičům při řádném plnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti
 • Pomáhá dítěti ohroženému riziky nebo zanedbáváním péče, pomáhá při zlepšení obtížné životní situace rodiny a posílení funkce rodiny; důraz je kladen na práci s celou rodinou
 • Podílí se na preventivních aktivitách, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých sociálních situací rodin s dětmi 
 • Spolupracuje se soudy, státním zastupitelstvím, PČR, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, Probační a mediační službou
Sociální odbor  - samostatná působnost
 • Občanské obřady – vítání občánků, předání bronzových Jánského medailí dárcům krve, jubilea a jubilejní  svatby pro občany, kteří o ně projeví zájem
 • Svatby v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 ve spolupráci s matrikou oddací
 • Péče o seniory obvodu - vstupenky do divadla, organizace zájezdů a kulturních akcí
 •  Zajištění pohřbení osob zemřelých na území obvodu Plzeň 1, kterým nezajistí pohřeb jiná osoba, dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová