Městský obvod Plzeň 1

Organizační odbor

Vedoucí odboru: Anna Kocourková
Telefon: 378 036 006
e-mail: 
kocourkova@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

Na úseku organizačním:

 • Koordinuje přípravu pracovního plánu Zastupitelstva MO Plzeň 1  a Rady MO Plzeň 1 dle dispozic starosty MO  Plzeň 1 a tajemníka ÚMO 1.
 • Shromažďuje podklady pro jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1  a Rady MO Plzeň 1, zabezpečuje přípravy zasedání a schůzí zastupitelstva a rady po stránce technické a organizační.
 • Vede centrální evidenci usnesení ze zasedání Zastupitelstva  MO Plzeň 1 a schůzí Rady MO Plzeň 1  a usnesení Zastupitelstva města Plzně a Rady města Plzně , týkajících se Městského obvodu Plzeň 1, sleduje plnění těchto usnesení.
 • Vydává poslanecké průkazy pro členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.
 • Zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, Rady MO Plzeň 1 a pořizuje zápisy a usnesení z jejich jednání, zajišťuje jejich distribuci, shromažďuje podklady pro tato jednání.
 • Vede evidenci členů komisí  Rady MO Plzeň 1  a výborů   Zastupitelstva MO Plzeň 1.
 • Zabezpečuje informační servis a jiné služby pro členy Zastupitelstva  MO Plzeň 1
 • Zajišťuje kompletní servis, týkající se voleb do zákonodárných sborů a zastupitelstev. Připravuje materiály v souladu s příslušnými zákony o volbách, zajišťuje vydání oznámení o konání voleb, připravuje okrskové komise pro svoji činnost, provádí proškolení členů volebních okrskových komisí, zajišťuje roznesení hlasovacích lístků voličům, vybavuje komise veškerým materiálem včetně uren a zástěn. Zajišťuje pronájem příslušných místností a po ukončení voleb provádí archivaci a skartaci dle příslušných právních předpisů.
 • Obdobným způsobem jako volby do zákonodárných sborů a zastupitelstev zajišťuje také referendum
 • Spolupracuje s Českým statistickým  úřadem při zajišťování sčítání lidu


Na úseku personálním:

 • Zajišťuje agendu uzavírání a ukončování pracovního poměru a vede evidenci zaměstnanců.
 • Zabezpečuje archivaci osobních spisů a jejich třídění.
 • Zabezpečuje účast zaměstnanců na školení a odborném vzdělávání, vede plán vzdělávání.
 • Vyhotovuje dohody o hmotné odpovědnosti.
 • Provádí kontrolu evidence docházky všech zaměstnanců prostřednictvím programu DOCHÁZKA, aktivuje zaměstnancům Plzeňské karty.
 • Provádí kontrolu dodržování stanovených podmínek při využívání výhod poskytovaných na základě kolektivní smlouvy.
 • Připravuje podklady pro čerpání Sociálního fondu.
 • Vyhotovuje podklady pro Úřad práce při zabezpečování agendy veřejně prospěšných prací a společensky účelných prací.
 • Kontroluje a likviduje cestovní náhrady zaměstnanců.
 • Vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst, řídí průběh výběrových řízení a vyhotovuje závěrečnou zprávu o průběhu výběrových řízení na obsazení pracovních míst.
 • Připravuje podklady pro zpracování platů zaměstnanců, vyplácení odměn pro členy komisí a výborů.
 • Vede Organizační strukturu a zařazuje v organizační struktuře plánovaná pracovní místa.
 • Vede evidenci školení bezpečnosti práce, školení požární ochrany a školení řidičů.

Na úseku administrativy:

 • Vede administrativu sekretariátu starosty, místostarostů,  tajemníka a uvolněného předsedy kontrolního výboru.
 • Zpracovává webové stránky MO Plzeň 1.

 Na úseku vrátnice:

 • Zabezpečuje činnost vrátnice, tzn. odemykání a uzamykání budovy.
 • Vydávání klíčů od kanceláří a zasedacích místností jednotlivým zaměstnancům úřadu.
 • Podávání informací občanům o tom, který zaměstnanec  vykonává  požadovanou agendu, ve kterém patře a čísle dveří jej občané zastihnou.
 • Zaznamenává odchody  a příchody zaměstnanců z budovy úřadu včetně hodiny a důvodu odchodu a hodiny návratu do budovy úřadu.
 • Na vyžádání jednotlivých zaměstnanců spojuje  mimoplzeňské telefonní hovory.
 • V době přestávky na oběd a v době před stanovenou pracovní dobou a po skončení stanovené pracovní doby zabezpečuje funkci podatelny, tzn. přijímá od občanů písemnosti. Tyto písemnosti označí podacím razítkem a  zaznamená jejich přijetí do podací knihy a na základě přání občana potvrdí podacím razítkem i kopii písemnosti, která zůstává v držení občana.

Na úseku správních činností:

 • Vede ohlašovnu a evidenci obyvatel v souladu se zákonnými předpisy a směrnicemi
 • Provádí ověřování listin a podpisů na listinách v souladu se zákonnými předpisy a směrnicemi a za toto vybírá příslušné poplatky. Postupuje se dle zákona č. 21/2006 Sb. v platném znění o ověřování  a zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění
 • Provádí veškeré služby prostřednictvím pracoviště  Czech POINTu (výpisy z Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Insolvenčního rejstříku, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Bodového hodnocení řidičů, kompletní služby k Datovým schránkám a  Autorizovanou konverzi dokumentů)
 • Vede kompletní evidenci všech razítek používaných na ÚMO 1 a zajišťuje jejich doplňování,výměnu a likvidaci /zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zajišťuje kopírování  pro občany za poplatek  

Na přestupkového řízení:

 • Plní úkoly obce dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, projednává přestupky, které jsou ze zákona a Statutu města Plzně svěřeny MO Plzeň 1 mimo přestupky, které na základě organizačního řádu přísluší jinému odboru. Rozhoduje především o přestupcích všeobecné vnitřní správy, přestupcích proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a přestupcích proti majetku

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová