Městský obvod Plzeň 1

Odbor životního prostředí a dopravy

Vedoucí odboru: Bc. Romana Tomašuková
Telefon: 378 036 040
e-mail: tomasukovar@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

Na úseku životního prostředí

 samostatná působnost obce:

 • zajišťuje provádění sečí, výhrabů, výsadeb, pletí a střihání keřů, řezy a kácení stromů, zálivku, obnovu trávníků, hnojení, borkování, chemické ošetřování, likvidaci náletů a nebezpečných dřevin, údržbu dlouhodobě neudržovaných ploch
 • zajišťuje údržbu pískovišť
 • zajišťuje instalaci a opravy laviček
 • vyhledává a zajišťuje likvidaci vraků vozidel
 • spolupracuje se Správou veřejného statku Plzeň při zásazích do dřevinných porostů
 • zajišťuje čipování psů v souladu s vyhláškou města

přenesená působnost obce:

 • oblast ochrany přírody a krajiny – vydává souhlas ke kácení dřevin na městských i soukromých pozemcích, prořezávání dřevin a ukládání náhradních výsadeb
 • oblast odpadového hospodářství – provádí kontrolu likvidace odpadů
 • oblast vodního hospodářství – schvaluje povodňové plány nemovitostí
 • řeší neudržované pozemky ( soukromé i městské ) z hlediska zaplevelení
 • eviduje povolení a vydává stanoviska ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v nezpevněném povrchu a eviduje havárie ( výkopy v nezpevněném povrchu ), účastní se přejímek po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství a po odstranění havárií, zajišťuje uvedení do původního stavu
 • určuje místa pro svody zvířat a trhy k prodeji živočišných produktů a vydává povolení k jejich konání za podmínek, které stanoví Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj
 • oblast ochrany zvířat před týráním - ukládají pokuty podle zákona
 • eviduje, vydává a zpoplatňuje, odebírá lovecké lístky
 • eviduje, vydává a zpoplatňuje, odebírá rybářské lístky
 • vyjadřuje se k projektům akcí, které zasahují do městské zeleně, stanovení a kontrola podmínek zásahů do ploch městské zeleně


Na úseku dopravy

samostatná působnost obce:

 • zajišťuje zimní údržbu místních komunikací
 • zajišťuje čištění místních komunikací

přenesená působnost obce:

 • vydává povolení k uzavírce a objížďce místních a účelových komunikací
 • vydává povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací
 • zařazuje nové komunikace do tříd dle silničního zákona
 • vydává povolení k připojení sousedního pozemku k místní komunikaci
 • vydává povolení k umístění inženýrských sítí do silničního pozemku
 • vydává stanovisko dotčeného orgánu státní správy k projektové dokumentaci
 • vydává povolení pro vyhrazené parkovací místo
 • navrhuje, projednává a kontroluje údržbu komunikací a stav okolní vegetace
 • navrhuje místní úpravu dopravního značení a projednává organizaci dopravy
 •  vykonává státní správu nad mosty, nadjezdy, podchody a lávkami
 • vykonává státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích


Úsek úklidu MO Plzeň 1

 • Vykonává agendu související s výkonem veřejně prospěšných prací (občané dlouhodobě hlášeni na úřadu práce), obecně prospěšných prací (občané ve výkonu alternativního trestu) a veřejnou službu (občané pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi).
 • Zajišťuje úklid veřejných prostranství ve vlastnictví města Plzně (hřiště, nákupní centra, parky)
 • Zajišťuje zimní údržbu na určených plochách
 • Zajišťuje provádění sečí, výhrabů, pletí a stříhání keřů na určených plochách
 • Zajišťuje provoz, údržbu a opravy fontán a soch ve správě MO Plzeň 1.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová