Městský obvod Plzeň 1

Odbor správy majetku

Vedoucí odboru: Ing. Eva Štědrá
Telefon: 378 036 190
e-mail: stedra@plzen.eu

Pracovní náplň odboru:

 • Spravuje rozpočet dle rozpočtových pravidel.
 • Vede agendu pojištění budovy a majetku v trvalé správě MO Plzeň 1.
 • Zajišťuje kancelářskou a telekomunikační techniku.
 • Nakupuje nábytek, kancelářské a hygienické potřeby.
 • Zajišťuje značení ulic v souladu s platnou legislativou.
 • Vede evidence majetku, objednávek, nákupů, spravuje sklad vyřazeného nábytku.
 • Organizuje interní výběrová řízení a zabezpečuje proces ZVZ.
 • Zabezpečuje pravidelnou inventarizaci.
 • Vede centrální evidenci smluv, které uzavírá MO Plzeň 1.
 • Zajišťuje správu a údržbu dětských prvků, dětských hřišť a sportovišť na území MO Plzeň 1.

Na úseku jednotek sboru dobrovolných hasičů:

 • Spravuje rozpočet pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 • Spravuje majetek zapůjčený JSDH.

Na úseku autoprovozu:

 • Provozuje a udržuje služební vozidla.

Na úseku mateřských škol:

 • Ve spolupráci s mateřskými školami připravuje rozpočet na provoz i údržbu MŠ – podklad pro FO ÚMO Plzeň 1.
 • Kompletně spravuje a udržuje objekty mateřských škol včetně souvisejících pozemků.
 • Plynule doplňuje provozní příspěvky dle požadavků ředitelek MŠ.
 • Spolupracuje s ředitelkami MŠ, řeší mimořádné situace a problémy spojené s provozem MŠ.
 • Předkládá návrhy Radě MO Plzeň 1 na zřízení, rozdělení, sloučení nebo zrušení mateřských škol jako příspěvkových organizací a k uvedenému účelu zpracovává návrhy usnesení.
 • Sleduje a kontroluje hospodaření MŠ na základě měsíčních a čtvrtletních účetních uzávěrek, výkazu zisku a ztrát, rozboru hospodaření a komentáře k hospodaření.
 • Kontroluje výkaz hospodaření školní jídelny a přehled o úhradě příspěvků, kontroluje příjmy za stravné a školné.
 • Zajišťuje koordinační, metodickou a kontrolní činnost vůči MŠ.
 • Řeší podněty a připomínky k činnosti MŠ.
 • Kontroluje formální a věcnou správnost inventarizace majetku.
 • Vede evidence bytů a nebytových prostor v MŠ.
 • Připravuje výběrová řízení na opravy v MŠ.
 • Kontroluje čerpání rozpočtů MŠ.
 • Vystavuje objednávky na práce v MŠ.
 • Kontroluje odvedené práce firem v MŠ, zajišťuje proplácení vystavených faktur.

Na úseku nebytových prostor:

 • Vede evidenci nebytových prostor v majetku města Plzně  v rozsahu, v jakém byly svěřeny do správy MO Plzeň 1  a evidenci smluv o pronájmu na tyto prostory.
 • Zajišťuje přípravu „Záměrů MO Plzeň 1  pronajmout nebytové prostory“ dle zákona 128/2000 Sb., o obcích.
 • Vede evidenci žádostí o pronájem nebytových prostor, předkládá je na jednání Majetkové komise Rady MO Plzeň 1 a na jednání  Rady MO Plzeň 1.
 • Připravuje a zajišťuje podpis nájemních smluv.
 • V nebytových prostorách v objektech mateřských škol ve spolupráci s FO ÚMO Plzeň 1 vede evidenci plateb nájemného.

Na úseku pozemků:

 • Zajišťuje pronájmy pozemků, které jsou v majetku města Plzně a nacházejí se na území MO Plzeň 1, přičemž rozsah zmocnění je dán Statutem města Plzně.
 • Zajišťuje zveřejňování informací z městského obvodu a MMP na úřední desce obvodu a webovém portálu MO Plzeň 1.
 • Zpracovává jednotlivé žádosti občanů o uzavření smluvních vztahů na nájmy pozemků.
 • Spolupracuje s MMP v souvislosti se stanovisky dotčených odborů MMP, které jsou potřebné k rozhodování o uzavření nájemních smluv.
 • Zpracovává, zajišťuje, případně si dožádá podklady potřebné k rozhodování o prodeji, výkupu, výpůjčce a směně v rozsahu daném Statutem města Plzně.
 • Zajišťuje podklady pro jednání majetkové komise Rady MO Plzeň 1 a provádí zápisy Připravuje návrhy usnesení Rady a Zastupitelstva MO Plzeň 1, týkající se činnosti úseku pozemků.
 • Zajišťuje místní šetření na území  MO Plzeň 1 ve věci případů vyskytujících se na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Na úseku údržby:

 • Zajišťuje opravy a udržování budovy ÚMO Plzeň 1 a veškerého majetku svěřeného dle Statutu města Plzně do trvalé správy MO Plzeň 1
 • Realizuje požadavky jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 1 na údržbu, popřípadě dovybavení budovy ÚMO Plzeň 1
 • V oblasti mateřských škol (MŠ)  zejména:
  - řeší požadavky na opravy MŠ, které vznesou ředitelky MŠ
  - organizuje výkon těchto prací, kontroluje jejich provedení a zodpovídá za jejich kvalitu
  - zajišťuje údržbu objektů MŠ včetně souvisejících pozemků

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová