Městský obvod Plzeň 1

Odbor investic a majetku

Pověřená vedením odboru: Andrea Šlechtová
Telefon: 378 036 054
e-mail: slechtova@plzen.eu

Oddělení investic

 • Shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na výstavbu, stanovuje optimální způsoby realizace stavebních akcí. 
 • Zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání, způsobů financování a projektové přípravy stavebních akcí realizovaných městským obvodem Plzeň 1.
 • Zabezpečuje investorskou a inženýrskou činnost spojenou s předprojektovou a projektovou přípravou staveb a s realizací staveb financovaných z  rozpočtu městského obvodu Plzeň 1, nebo z  poskytnutých dotací.
 • Zpracovává návrhy jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí na příslušný kalendářní rok a na střednědobé období.
 • Zpracovává rozpočty a plány nákladů na přípravné a projektové práce.
 • Spolupracuje s Finančním odborem ÚMO Plzeň 1 na přípravě rozpočtu z hlediska finančního zajištění stavebních akcí.
 • Připravuje a administruje výběrová řízení veřejných zakázek na dodavatele projektové přípravy a na dodavatele stavebních prací, včetně kompletní přípravy technických a obchodních podmínek.
 • Provádí kontrolu předprojektové a projektové přípravy staveb.
 • Provádí technický dozor stavebníka, kontroluje prováděné stavební práce, jejich kvalitu a soulad použitých materiálů s realizační projektovou dokumentací.
 • Přejímá dokončené stavební práce, připravuje a sestavuje zařazovací a předávací protokoly majetku v rámci dokončených investičních akcí.
 • Zajišťuje správu a údržbu zařízení dětských hřišť a sportovišť na území městského obvodu Plzeň 1.
 • Podílí se na zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků v hospodářství řízeném ÚMO Plzeň 1 příslušného kalendářního roku.

Oddělení správy majetku

 • Spravuje rozpočet dle rozpočtových pravidel.
 • Vede agendu pojištění budovy a majetku v trvalé správě MO Plzeň 1.
 • Zajišťuje kancelářskou a telekomunikační techniku.
 • Nakupuje nábytek, kancelářské a hygienické potřeby.
 • Zajišťuje značení ulic v souladu s platnou legislativou.
 • Vede evidence majetku, objednávek, nákupů, spravuje sklad vyřazeného nábytku.
 • Organizuje interní výběrová řízení a zabezpečuje proces ZVZ.
 • Zabezpečuje pravidelnou inventarizaci.
 • Vede centrální evidenci smluv, které uzavírá MO Plzeň 1.

Na úseku jednotek sboru dobrovolných hasičů:

 • Spravuje rozpočet pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 • Spravuje majetek zapůjčený JSDH.

Na úseku autoprovozu:

 • Provozuje a udržuje služební vozidla.

Na úseku mateřských škol:

 • Řídí mateřské školy, kontroluje nakládání s majetkem města v mateřských školách, vybírání, vymáhání a užívání úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách.
 • Ve spolupráci s mateřskými školami připravuje rozpočet na provoz i údržbu MŠ – podklad pro FO ÚMO Plzeň 1.
 • Zajišťuje celkovou (komplexní) správu domů ve vlastnictví města, v nichž jsou umístěny mateřské školy včetně souvisejících pozemků.
 • Plynule doplňuje provozní příspěvky dle požadavků ředitelek MŠ.
 • Spolupracuje s ředitelkami MŠ, řeší mimořádné situace a problémy spojené s provozem MŠ.
 • Předkládá návrhy Radě MO Plzeň 1 na zřízení, rozdělení, sloučení nebo zrušení mateřských škol jako příspěvkových organizací a k uvedenému účelu zpracovává návrhy usnesení.
 • Sleduje a kontroluje hospodaření MŠ na základě  čtvrtletních účetních uzávěrek, výkazu zisku a ztrát, rozboru hospodaření a komentáře k hospodaření.
 • Zajišťuje koordinační, metodickou a kontrolní činnost vůči MŠ.
 • Řeší podněty a připomínky k činnosti MŠ.
 • Kontroluje formální a věcnou správnost inventarizace majetku.
 • Vede evidence bytů a nebytových prostor v MŠ.
 • Připravuje výběrová řízení na opravy v MŠ.
 • Kontroluje čerpání rozpočtů MŠ.
 • Vystavuje objednávky na práce v MŠ.
 • Kontroluje odvedené práce firem v MŠ, zajišťuje proplácení vystavených faktur
 • Podílí se na jmenování a odvolání ředitele mateřské školy podle zvláštního zákona a plní vůči mateřským školám úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vyjma těch, které Statutem města Plzně vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností.
 • Jmenuje ostatní zástupce zřizovatele školy do školské rady.
 • Vyjadřuje se k záměru města zřídit či zrušit MŠ, ke znění zřizovacích listin MŠ včetně změn a dodatků, k návrhu města na jmenování či odvolání ředitele MŠ, k návrhu na výši odměny řediteli MŠ, k návrhu města na potřebná nápravná opatření na základě zpráv ČSI a kontrol KÚPK o mzdových opatřeních.
 • Navrhuje jednoho zástupce zřizovatele do konkurzní komise na obsazení místa ředitele MŠ.

Na úseku nebytových prostor:

 • Vede evidenci nebytových prostor v majetku města Plzně  v rozsahu, v jakém byly svěřeny do správy MO Plzeň 1 a evidenci smluv o pronájmu na tyto prostory.
 • Zajišťuje přípravu „Záměrů MO Plzeň 1  pronajmout nebytové prostory“ dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Vede evidenci žádostí o pronájem nebytových prostor, předkládá je na jednání Majetkové komise Rady MO Plzeň 1 a na jednání  Rady MO Plzeň 1.
 • Připravuje a zajišťuje podpis nájemních smluv.
 • V nebytových prostorách v objektech mateřských škol ve spolupráci s FO ÚMO Plzeň 1 vede evidenci plateb nájemného.

Na úseku pozemků:

 • Zajišťuje pronájmy pozemků, které jsou v majetku města Plzně a nacházejí se na území MO Plzeň 1, přičemž rozsah zmocnění je dán Statutem města Plzně.
 • Zajišťuje přípravu „Záměrů MO Plzeň 1“ dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 • Zpracovává jednotlivé žádosti občanů o uzavření smluvních vztahů na nájmy pozemků.
 • Spolupracuje s MMP v souvislosti se stanovisky dotčených odborů MMP, které jsou potřebné k rozhodování o uzavření nájemních smluv.
 • Zpracovává, zajišťuje, případně si dožádá podklady potřebné k rozhodování o prodeji, výkupu, výpůjčce a směně v rozsahu daném Statutem města Plzně.
 • Zajišťuje podklady pro jednání majetkové komise Rady MO Plzeň 1 a provádí zápisy
 • Připravuje návrhy usnesení Rady a Zastupitelstva MO Plzeň 1, týkající se činnosti úseku pozemků.
 • Zajišťuje místní šetření na území  MO Plzeň 1 ve věci případů vyskytujících se na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Na úseku údržby MO Plzeň 1:

 • Zajišťuje opravy a udržování budovy ÚMO Plzeň 1 a veškerého majetku svěřeného dle Statutu města Plzně do trvalé správy MO Plzeň 1
 • Realizuje požadavky jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 1 na údržbu, popřípadě dovybavení budovy ÚMO Plzeň 1
 • V oblasti mateřských škol (MŠ) zejména:
  - řeší požadavky na opravy MŠ, které vznesou ředitelky MŠ
  - organizuje výkon těchto prací, kontroluje jejich provedení a zodpovídá za jejich kvalitu
  - zajišťuje údržbu objektů MŠ včetně souvisejících pozemků

Na úseku provozu Sport parku 1:

 • Spravuje rozpočet vyjma věcných darů.
 • Řídí a kontroluje práci zaměstnanců.
 • Předává do mzdové účtárny výkaz práce zaměstnanců.

Poslední aktualizace: 8. 4. 2019, Šárka Bachmannová