Městský obvod Plzeň 1

Vnitroblok Krašovská

Vnitroblok – někdy též nazývaný „louka“ – mezi ulicemi Krašovská a Toužimská na sídlišti Košutka je již mnoho let v provizorním stavu. Mimo hokejbalového hřiště a patrových garáží se zde nachází jen trávník s vyšlapanými cestami.
Naším cílem je zlepšit podobu i fungování tohoto prostranství. V průběhu celého projektu budete mít příležitost se aktivně zapojit – vyjádřit se, jaká je vaše představa o ideálním rozvoji okolí vašeho bydliště, jak by měla proměna vnitrobloku probíhat, co se vám na bydlení na Košutce líbí nebo co vám zde naopak schází.
Projekt se dělí do několika fází popsaných níže. Realizují ho Městský obvod Plzeň 1 a spolek Pěstuj prostor, jenž se zasazuje o zlepšování veřejných prostranství. Partnery projektu jsou 4. základní škola Plzeň, DDM Talent a výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“.
za MO Plzeň 1 Ivana Mádlová
za Pěstuj prostor, z. s. Marek Sivák

Fáze projektu a časový harmonogram
 1. Dotazníkové šetření –> / 05-07 2015
  Projekt otevře dotazníková anketa, jejímž účelem je oslovit co nejširší skupinu obyvatel a zjistit její názory a návrhy na úpravu prostranství. Dotazníky budou k dispozici ve zpravodaji Plzeňská jednička, v sídle úřadu městského obvodu a na webových stránkách krasovska.plzen.eu a pestujprostor.plzne.cz. Obyvatelé okolních domů je navíc naleznou ve svých poštovních schránkách. V červnu zároveň ve spolupráci s místní 4. základní školou proběhne kontaktní kampaň. Žáci pod dohledem odborníků zorganizují šetření přímo v ulicích a do projektu se tak aktivně zapojí i nová generace
 2. Inspirační výstava –> / 07-09 2015
  Během letních prázdnin bude přímo ve vnitrobloku instalována velkoplošná výstava. Příklady úspěšných proměn sídlištních prostranství v České republice i v zahraničí poslouží k inspiraci, jak mohou konkrétní zlepšení vypadat.
 3. Plánovací besedy –> / 09-10 2015
  Na podzim se odehraje několik plánovacích setkání s odborníky. V jejich průběhu se podrobně proberou témata vzešlá z dotazníkového šetření i nové náměty, které s sebou přinesou účastníci diskusí. Besed se bude účastnit sociolog, architekt i zastupitelé obvodu.
 4. Výstup – Projektový záměr –> / 10-11 2015
  Návrhy vzešlé z besed i z dotazníkového šetření se shrnou do brožury nazvané "Projektový záměr". Tento výstup, který projedná zastupitelstvo městského obvodu, zároveň poslouží k zadání architektonické soutěže. Brožura bude dostupná v digitální podobě na internetu a v tištěné podobě na úřadu městského obvodu.
 5. Architektonická soutěž –> / 12 2015 - 03 2016
  Na začátku zimy městský obvod vyhlásí jednokolovou veřejnou projektovou architektonickou soutěž na úpravu vnitrobloku. Soutěžící týmy pomohou přetavit přání občanů do realizovatelné a architektonicky kvalitní podoby. Vítězné návrhy vybere na základě zadání vzešlého ze spolupráce s veřejností odborná porota. Výsledky budou prezentovány formou výstavy na jaře 2016.
 6. Projektová příprava a realizace –> / 2016 - 2018
  Po soutěži obvod plánuje zajistit prostředky formou vícezdrojového financování a zrealizovat vítězný návrh. Občané se sami budou moci zapojit do dílčích úprav prostranství.
 7. Podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení –>  / 2018
  Na Státní fond rozvoje bydlení byla podána žádost o poskytnutí dotace dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Režim dotace - maximálně 50% z celkových uznatelných nákladů a max. 6 mil. Kč.
 8. Výběrové řízení na dodavatele stavby  –> / 2019
  Dle rozsahu prací se bude jednat o zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním režimu.
 9. Realizace stavby –> / 2019 – 2020
  Zhotovitelem stavby je společnost Jech & Hoffmann, s. r. o. Dne 17. 6. 2019 byla podepsána smlouva o dílo s termínem realizace 15 měsíců ode dne předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 10. 7. 2019. V současné době zhotovitel vyřizuje potřebná dopravní povolení (uzavírka komunikace, schvalování dopravně inženýrského opatření) nutná pro zajištění průběhu realizace stavby.  

   

 

Poslední aktualizace: 16. 8. 2019, Šárka Bachmannová