Investiční výstavba a ostatní stavební akce MO Plzeň 1 v roce 2014

Chodník Ledecká 48
Na začátku měsíce listopadu byl realizován propojovací chodník u domu Ledecká 48  ve směru původní vyšlapané trasy v zatravněné ploše v délce 13,2 m.

DOKONČENO - listopad 2014

Parkoviště Manětínská 1-3 
Tato stavba byla dokončena koncem září. V rámci stavby bylo provedeno 20  parkovacích stání, upraveny přilehlé  chodníky, zřízena místa pro přecházení a přeloženo veřejné osvětlení. Zároveň byla opravena stávající nefunkční hydroizolační vrstvy stropu stávajícího podzemního betonového kolektoru v délce   20 m v místě navržených parkovacích stání podél štítu bytového domu Manětínská 15..

DOKONČENO - červenec 2014

Stavební úpravy ul. Nad Štolou - 2. etapa
V polovině července byly dokončeny stavební úpravy druhé části ulice Nad Štolou, spočívající v provedení nových povrchů z betonové zámkové dlažby, parkovacích zálivů a nového veřejného osvětlení. Tak jako většina ulic na Bílé Hoře, má i tato ulice podobu obytné zóny. 

DOKONČENO - červenec 2014

Stavební úpravy ul. Vinická, vč. parkoviště - STAVBA DOKONČENÁ 
Na konci měsíce srpna byly dokončeny stavební úpravy Vinické ulice, spočívající v opravě povrchu vozovky, kde byla v celé délce položena nová vrstva z asfaltového betonu, dále byla doplněna výhybna pro automobily a na plochu o délce cca 70 metrů  poblíž sportovního areálu TJ Košutka byl navezen recyklovaný materiál, který byl zhutněn a vznikla tím provizorní odstavná plocha pro možnost parkování vozidel.
 

Parkoviště v ul. Nad ZOO - HOTOVO! 
V ulici Nad ZOO bylo koncem července dokončeno parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. Toto parkoviště bylo na přelomu července a srpna dáno do užívání široké veřejnosti a MO Plzeň 1 tak přispěl ke zlepšení situace v oblasti parkování na Vinicích.

Parkoviště Ledecká ul.  - DOKONČENO
Zde poměrně nenáročnou komunikační úpravou vznikne 14 parkovacích stání a bude opraven přilehlý chodník.

DOKONČENO - červen 2014


Parkoviště Sokolovská 44a (výměník VS 4L) - DOKONČENO
Z důvodu příznivých klimatických podmínek bylo možné ještě v prosinci dokončit výstavbu 10 nových parkovacích míst na ploše, která vznikla po části ubourané výměníkové stanice v Sokolovské 44a. Součástí stavby bylo také umístěné nového stožáru veřejného osvětlení.

Parkoviště Sokolovská 84 (výměník VS 5L)
Toto parkoviště je opětovně zařazeno do plánu výstavby na rok 2015. V současné době probíhají jednání se společností Plzeňská teplárenská a.s. ve věci výměny  technologie a ubourání části výměníku stejně jako u objektu VS4L v Sokolovské 44a.  Pokud Plzeňská teplárenská a.s. částečnou demolici zrealizuje v roce 2015 mohlo by zde být vystavěno cca 12 nových parkovacích míst.

Rozšíření parkovacích pruhů v aleji Svobody
Na přelomu srpna a září byly dokončeny stavební úpravy šířkově nevyhovujících podélných parkovacích pruhů v aleji Svobody. Jejich rozšířením do zeleného pruhu takto vzniklo ve třech úsecích 59 šikmých parkovacích stání pod úhlem 60°, z čehož 3 parkovací místa jsou vyčleněna pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  

STAVBA DOKONČENA

Úprava cesty K Ráji
Část cesty v ulici K Ráji byla provizorně zpevněna, včetně obnovy opěrné zídky, oddělující cestu od soukromých pozemků.

DOKONČENO - listopad 2014

Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7.  MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení
Stejně jako každý rok MO Plzeň 1 i letos zrekonstruoval další mateřskou školu. Tentokrát se jednalo o pavilony odloučeného pracoviště 7. MŠ ve Žlutické ul. Bylo provedeno zateplení objektu a s ním spojená výměna oken a dveří, oprava a zateplení, úprava teras a jejich zastřešení pergolami, opravy elektroinstalace, opravy sociálních zařízení a výměna rozvodů, položeny byly nové podlahové krytiny atd. V areálu vzniklo nové hřiště s umělým povrchem a provedeno bylo i nové oplocení.
 

STAVBA DOKONČENA

Oplocení 90. MŠ, Západní 7 - HOTOVO
Koncem srpna byla dokončena oprava oplocení areálu mateřské školy – došlo k výměně plotových dílců,  vrátek a vrat, součástí byla i oprava podezdívky.

Zřízení výtvarného ateliéru v hosp. pavilonu 78. MŠ, Sokolovská 30- HOTOVO
V srpnu byly provedeny stavební úpravy dvou místností v části hospodářského pavilonu 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, spočívající ve vybourání stávající příčky v  původní prádelně, čímž vznikla nová velká místnost pro výtvarnou činnost dětí této MŠ. Součástí stavby byla úprava rozvodů vody a  elektroinstalace, pokládka nové dlažby a provedení barevných maleb.

Oplocení v areálu 7. MŠ, Kralovická 35 - HOTOVO
V areálu MŠ byly realizovány  2 části vnitřního oplocení, oddělující část areálu s dětskými prvky vč. sportovního hřiště od hospodářského dvora s komunikací a parkovištěm. Účelem této malé stavební akce bylo zvýšení bezpečnosti dětí v této MŠ.

Odstranění občanské vybavenosti Vinice- DOKONČENO
Již od roku 2010 se v každém roce odstraňuje část občanské vybavenosti na sídlišti Vinice. V letošním roce dojde k odstranění nepotřebné občanské vybavenosti především v Bzenecké ulici.

DOKONČENO - červen 2014

Dětské hřiště Sokolovská 114
Toto dětské hřiště je opětovně zařazeno do plánu výstavby na rok 2015.  V roce 2014 nebylo možné jej realizovat z důvodu průtahů při vydání stanovisek dotčených orgánů a zadávací  řízení na dodavatele herních prvků bylo z důvodu podání jedné nabídky nutné zrušit.

Dětské hřiště U Jam 18-24
Dalším plánovaným hřištěm je hřiště za domy U Jam 18 – 24. Volné prostranství za domy bude osazeno herními prvky a oploceno.
Kamerový systém Plaská 47 - 49 - HOTOVO
V roce 2014 byla rovněž dokončena instalace dalšího kamerového systému, tentokrát v lokalitě Plaská 47-49. Kamera  byla opět standardně napojena na pracoviště Městské policie v budově ÚMO Plzeň 1.

Oprava rozvodů ZTI v 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň  - DOKONČENO
Vzhledem k opakovaným haváriím na rozvodech vody ve spojovacích chodbách 7. MŠ v Kralovické ul. 35 byla provedena výměna rozvodů teplé a studené vody a cirkulace, aby se zabránilo škodám na majetku, které havárie způsobovaly. Stavební práce probíhaly v měsíci červenci, aby nebyl omezován provoz mateřské školy, a celá akce vyšla na necelých 800 tisíc Kč vč. DPH.

Rozšíření odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, Plzeň- DOKONČENO
Po provedení modernizace dvou pavilonů odloučeného pracoviště 7. MŠ ve Žlutické ulici proběhly v měsících září a říjnu další stavební úpravy, tentokrát části původního hospodářského pavilonu, kde vznikly pro potřeby mateřské školy prostory pro zřízení další třídy vč. potřebného zázemí. Toto rozšíření umožní od ledna umístění dalších 25 dětí.

DOKONČENO - říjen 2014

 Parkoviště Brněnská 47- DOKONČENO

V říjnu bylo dokončeno rozšíření stávajícího parkoviště o 6 kolmých  parkovacích stání před bytovými domy Brněnská 45 a 47. Součástí stavby je i nástupní ploch a pro vozidla HZS, úprava přilehlého stávajícího chodníku a propojovací chodník mezi obslužnou komunikací a stávajícím chodníkem.

DOKONČENO - říjen 2014