Městský obvod Plzeň 1

Investiční akce MO Plzeň 1 v roce 2013


Chodník Plaská 27 - HOTOVO
V měsíci říjnu byl realizován  chodník u rohu bytového domu Plaská 27. V tomto případě se jedná  o vybudování chodníku v místě, kde byl  poměrně velký pohyb pěších z Nýřanské a Západní ulice mimo zpevněné chodníky a cesty k tramvaji č. 1. Chodník je proveden z betonové dlažby v šířce 1,5 m.

Stav před realizací stavby - únor 2013Listopad 2013

Parkoviště Jesenická 29 - HOTOVO
Stávající parkoviště  bylo rozšířeno o 4 nová parkovací stání. Termín předání do užívání veřejnosti koncem června byl splněn.

Stav před realizací stavby - únor 2013Červenec 2013

Parkoviště Sokolovská 47 – 51 - HOTOVO
V polovině října bylo dokončeno  nové parkoviště v Sokolovské ulici, podél domu or. č. 47 -51, kde na žádost obyvatel  vzniklo 23 kolmých parkovacích míst. Parkoviště alespoň částečně přispělo k zlepšení situace v oblasti parkování v této části obvodu.

Stav před realizací stavby - únor 2013Říjen 2013

Parkoviště Tachovská 43 – 45 - HOTOVO
U domů Tachovská 43 – 45 bylo provedeno 5 parkovacích stání. Úpravy spočívaly v rozšíření parkoviště a úpravě povrchů části přilehlé komunikace vč. vpustí. U parkoviště byl přidán stožár veřejného osvětlení.

Stav před realizací stavby - únor 2013Říjen 2013

Parkoviště Sokolovská 108-114 - HOTOVO
V červnu bylo dokončeno parkoviště v Sokolovské ulici mezi domy  108-114, které bylo realizováno na žádost místních obyvatel. Kapacita parkovacích ploch se z původních 12 míst navýšila na 21 kolmých parkovacích stání. Parkovací plochy a také i nově  vybudovaný chodníkový přejezd je z betonové zámkové dlažby.

Stav před realizací stavby - únor 2013Červen 2013

Stavební úpravy 46. MŠ, Fibichova 4 - HOTOVO

V souladu s mnohaletou tradicí, MO Plzeň 1 v posledních letech každoročně kompletně opravuje jednu mateřskou školu. Stejně tomu bylo i v letošním roce. V  roce 2013 přišla na řadu 46. mateřská škola ve Fibichově ulici. Stavební práce byly zahájeny v dubnu, dokončení bylo stanoveno na polovinu srpna tak, aby nový školní rok mohl být zahájen již v rekonstruované školce. Práce zahrnovaly opravy střech vlastního objektu, výměnu oken, dveří, obnovu sociálního zázemí i kuchyně. Úpravy doznalo i topení budovy. Navíc se v objektu měnily stropy vč. nosné konstrukce. Na závěr byla fasáda objektu jako vždy opatřena dětskými motivy tak, aby stavba měla kromě podstatně zvýšené užitné hodnoty i estetický vzhled odpovídající mateřské škole. Samozřejmostí byly i opravy chodníků uvnitř areálu.
Celá akce byla kompletně hrazena z rozpočtu MO Plzeň 1 a dosáhla výše bezmála 6,5 mil. Kč vč. DPH.

Stav před realizací stavby - únor 2013květen 2013 - probíhající rekonstrukcekvěten 2013 - probíhající rekonstrukce

Oplocení 7. MŠ, Kralovická 35 - HOTOVO
Další akcí v oblasti mateřských škol, realizovaných v době letních prázdnin, byla generální oprava oplocení v areálu 7. MŠ. Opravená byla podezdívka, vyměněny veškeré plotové dílce, rovněž tak i vstupní vrátka a dvoje vjezdová vrata. Tento druh oplocení MO Plzeň 1 realizoval již na třetí MŠ a tímto opatřením se v areálech nově oplocených MŠ  minimalizovaly škody na budovách i na vybaveních zahrad. 

Stav před realizací stavby - únor 2013

Opravy chodníků v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12 - HOTOVO
V areálu 81. MŠ byla na začátku srpna dokončena oprava chodníků a asfaltových ploch. Byly provedeny nové povrchy chodníků vč. jejich skladby s vyspádováním do vpustí. Opraven byl i přístupový chodník k areálu mateřské školy. Zároveň byly odstraněny nevyhovující betonové plochy vč. některých nevyhovujících pískovišť. Prostor po nich byl zatravněn, čímž děti získaly místo pro hraní ve volném prostoru.

Stav před realizací stavby - únor 2013

Návrh, dodávka a montáž FVE, vč. administrace – pavilon "D", 78. MŠ, Sokolovská 30 - HOTOVO
Koncem prvního pololetí r. 2013 byla dokončena a zprovozněna fotovoltaická elektrárna na střeše pavilonu „D“ 78. MŠ. Mateřská škola na základě získání licence na provozování fotovoltaické elektrárny je napojena na distribuční síť. Celkový instalovaný výkon 20 kWp bude sloužit především k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie (osvětlení, elektrické spotřebiče, zařízení školní mateřské jídelny, vzduchotechnika, odběr technických a jistících zařízení apod. Případný přebytek bude vykoupen ČEZ na základě platné smlouvy. Ušetřené finanční prostředky tak budou moci  být využity ve prospěch dalšího vybavení a modernizování této MŠ

Stav před realizací stavby - únor 2013


Výstavba kontejnerových stání na území MO Plzeň 1
V plánu nebyly opomenuty ani finanční prostředky na vybudování cca 12 nových kontejnerových stání na území MO Plzeň 1, zejména pro separovaný odpad. Nová stání budou realizována zejména na Sylvánu.

Stav před realizací stavby - únor 2013

Odstranění občanské vybavenosti Kaznějovská, Břeclavská, Gerská - HOTOVO!

Počátkem měsíce května byla dokončena investiční akce, spočívající v odstranění občanské vybavenosti v okolí 34. ZŠ.
V prostoru mezi stávajícími chodníky pod NC Plzeňka v blízkosti budovy 34. základní školy v Gerské ul. byly odstraněny podélné betonové bloky (dříve lavičky) následně byly osazeny chybějící obrubníky po obou stranách chodníku, před vchodem do 34. základní školy byl odstraněn betonový květináč a to včetně stávajících dřevin, uvolněná plocha byla olemována záhonovými obrubníky. Před domy Kaznějovská 35-37, Gerská 40-42 a 46-48 byly odstraněny stávající sušáky včetně betonových ploch a přístupových chodníčků.
Veškeré uvolněné plochy jsou zavezeny zeminou a osety parkovou travní směsí.
 
Realizace této akce již vyvolala kladné ohlasy obyvatel, kteří zvelebení prostoru uvítali.

Stav před realizací stavby - únor 2013Hotové stavby - květen 2013

Odstranění občanské vybavenosti Vinice - HOTOVO
Do konce měsíce května probíhala již III. etapa postupného odstraňování nepotřebných betonových prvků  občanské vybavenosti  na Vinicích.  Tentokrát byly odstraněny nepoužívaná klepadla, sušáky i zbytky laviček  převážně v lokalitě ulice Hodonínské, částečně i v ulici Brněnské a také  kontejnerové stání z betonových panelů před 81.MŠ v Břeclavské ulici. Všechna místa vzniklá po odstranění betonů byla zavezena zeminou a oseta. Doplněny byly i chybějící a poškozené obrubníky.

Stav před realizací stavby - únor 2013Červen 2013

Dětské hřiště Kotíkovská ul. – Berlín - HOTOVO

V polovině června byla dokončena realizace nového dětského hřiště v Kotíkovské ulici na pozemku č. 11286/17. Jedenáct dětských prvků včetně dopadových ploch, převážně pro věkovou kategorii  od 3 do 15 let, bylo osazeno do prostoru plného zeleně. Prostor  je doplněn lavičkami a vytváří velmi příjemné místo pro zábavu a odpočinek dětí i dospělých. Práce byly zhotovitelem dokončeny ještě před termínem dohodnutým ve smlouvě o dílo.
 

Stav před realizací stavby - únor 2013Červenec 2013

Oprava rozvodů studené a teplé vody v 91. MŠ - HOTOVO
V lednu letošního roku došlo k opakované havárii rozvodů teplé  a studené vody v objektech 91. MŠ v Jesenické ulici.  Školka byla částečně vytopená, operativně došlo ze strany MO Plzeň 1 v horizontu 1 dne k provizorní opravě, avšak pro bezproblémový provoz bylo zapotřebí s ohledem na stáří zmíněných rozvodů provést celkovou opravu. Jediný možný termín připadl na dobu letních prázdnin. Oprava spočívající v celkové výměně rozvodů ve spojovacích chodbách a částečně i v pavilonech proběhla v plánovaném termínu a k 1. září bylo dílo hotovo.

Úprava a zateplení střechy pavilonu 1 - 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň - HOTOVO
Již několik let byla v poměrně špatném technickém stavu střecha na pavilonu 1, kde kromě jiného probíhají zájmové aktivity občanského sdružení Pařezová chaloupka. Realizaci stavebních úprav bylo nejvhodnější naplánovat na dobu letních prázdnin. V tomto termínu tedy proběhlo zateplení střešní konstrukce a následně obnova střešní krytiny.

Dětské hřiště Tachovská 37 - 39 - HOTOVO

Poslední akcí letošního roku byla realizace, v letošním roce na území obvodu již druhého, dětského hřiště za domy Tachovská 37-39, které bylo dokončeno na začátku prosince. Hřiště je osazeno multifunkčním prvkem, pískovištěm, houpačkou, herním domečkem a kolotočem, navíc je tento prostor doplněn i dvěma posilovacími prvky pro dospělé a seniory.

 

 

Poslední aktualizace: 15. 1. 2014, Šárka Bachmannová