Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2010

Stavební úpravy 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň
Jedná se o kompletní zateplení 4 pavilonů v areálu 7. MŠ.  Kromě zateplení vlastních stěn byla provedena výměna všech oken a vstupních dveří, rovněž byly opraveny střechy na uvedených objektech. Na závěr stavby byly fasády opatřeny barevnými nátěry s dětskými motivy. Druhá část úprav 7. MŠ zahrnula i obnovu stávajícího sociálního zařízení a úpravu interiérů jednotlivých tříd.
STAVBA DOKONČENA!

Úprava komunikace Senecká na Bílé Hoře - 1. etapa
V úseku od ul. 28.října po ulici Vančurova proběhly úpravy povrchu komunikace formou obytné zóny ze zámkové dlažby se zálivy zeleně a výsadbou nových stromů. Těmto úpravám předcházela oprava vodovodního a kanalizačního řadu. 
STAVBA DOKONČENA!

Parkoviště v Tachovské ulici u č.or. 37 - 45
V minulém období bylo v Tachovské ulici vybudováno parkoviště vč. opěrné zdi, které přispělo ke zlepšení parkování v této lokalitě. V návaznosti na tuto stavbu bylo v loňském roce pokračováno v projekční přípravě další části parkoviště směrem ke konečné tramvaje č. 1. V letošním roce tak vzniklo v této ulici dalších 52 nových parkovacích míst.
STAVBA DOKONČENA!

Parkoviště v Rabštejnské ulici
Stávající plocha určená k parkování měla nesourodý asfaltobetonový povrch. Toto místo umožňovalo parkování zhruba 20 vozidel. Úprava této plochy byla zařazena dodatečně do letošního plánu VIV. Po zpracování projektové dokumentace, která zahrnovala zejména rozšíření stávající plochy a úpravu přilehlého chodníku byly zahájeny v průběhu července stavební práce. Koncem září bylo předáno veřejnosti do užívání opravené parkoviště umožňující bezpečné parkování 31 vozidel.
STAVBA DOKONČENA!

Parkoviště Kaznějovská 7 - 9 
Na základě průzkumu zájmu obyvatel této lokality vznikl investiční záměr využít nezpevněnou plochu na výstavbu nových potřebných parkovacích stání. V průběhu letošního roku zde vzniklo 48 nových parkovacích možností.
STAVBA DOKONČENA!

60. MŠ – úpravy pro Dětský domov „Domino“
V hospodářském pavilonu 60. MŠ se nachází nevyužitý prázdný byt vč. skladových prostor. Úpravou těchto ploch byl rekonstruován byt pro potřeby Dětského domova „Domino“.
STAVBA DOKONČENA!

Chodníky v ul. Nad Šídlovákem
V místě nezpevněných ploch mezi bytovými domy se nacházelo několik průšlapů, které byly poměrně často využívány pěšími. Vzhledem k tomu, že v tomto místě chodníky zcela chyběly, jevíilose logické zpevnit tyto cesty asflatovými chodníky a v okolí obnovit zeleň.
STAVBA DOKONČENA!

78. MŠ – úprava pavilonu Základní umělecké školy
V areálu 78. MŠ v Sokolovské ul. se nacházel jeden pavilon využívaný Základní uměleckou školou. Vzhledem k tomu, že tato škola byla přestěhována do jiného objektu mimo MŠ, bylo vhodné realizovat stavební úpravy uvedeného pavilonu pro potřeby MŠ. Vznikla tak jedna kompletně vybavená třída v době, kdy je reálný nedostatek volných míst prakticky ve všech MŠ.
STAVBA DOKONČENA!

Sportovní hřiště s umělým povrchem v areálu 78. mateřské školy
Tato mateřská škola byla v předchozím období kompletně rekonstruována včetně interiérů. Pro možnost dalšího sportovního vyžití dětí v této škole bylo realizováno v letošním roce hřiště s umělým povrchem o rozměrech zhruba 15 x 12 m (180 m2). Byly zde umístěny branky i sítě pro míčové hry. Realizace proběhla v letních měsících.
STAVBA DOKONČENA!

Úprava části pavilonu Gymnázia Fr. Křižíka pro potřeby 46. mateřské školy
Vzhledem k velkému počtu neumístěných dětí předškolního věku do MŠ přispěl MO Plzeň 1 ke zlepšení této situace rozšířením kapacity 46. MŠ zhruba o 2 třídy (50 dětí) formou úpravy části prostor v pavilonu Gymnázia Fr. Křižíka. Tato akce byla zařazena do plánu investic a záměr byl realizován v průběhu 2. pololetí roku 2010.
STAVBA DOKONČENA!

Dětské hřiště Studentská
Záměr vybudovat dětské hřiště právě v této lokalitě vzešel jednak z koncepce rozvoje dětských hřišť, ale i z námětů občanů z přilehlé bytové zástavby. Jedná seo standardní hřiště s dětskými prvky a oplocením. Realizace proběhla v souladu s plánem ve 2. pololetí roku 2010.
STAVBA DOKONČENA!

Oprava chodníků Plaská mezi OC Billa a přechodem na zastávku MHD tramvaje č. 1
Mezi OC Billa a přechodem přes komunikaci Plaská se nachází ve svažitém terénu chodník, na jehož nebezpečný povrch si opakovaně stěžovali starší občané, jimž hrozilo zejména v zimních měsících nebezpečí úrazu. Na základě těchto námětů došlo k jeho úpravě, která zahrnuje zejména pokládku nové „protiskluzové“ dlažby a úpravu několika schodů.
STAVBA DOKONČENA!

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 1
V rámci zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku přibyly i v letošním roce lokality monitorované bezpečnostními kamerami. Signál z těchto kamer je přenášen přímo na pracoviště Městské policie v budově ÚMO Plzeň 1. Bezpečnostní kamery jsou od začátku října instalovány ve Žlutické ul., na budově Fakultní nemocnice a v areálu Gymnázia Fr. Křižíka. Tato místa byla vytipována ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR s ohledem zejména na monitorování přilehlých parkovišť, kde je podle dostupných statistik pouliční majetková trestná činnost nejčetnější.
DOKONČENO!

Sportovní hřiště Žlutická
Ve Žlutické ulici poblíž obchodního centra Remus se nacházelo asfaltové hřiště s poměrně dobrým povrchem. Nerovnosti hřiště byly vyspraveny. V září zde bylo provedeno nové dřevěné hrazení po celém obvodu hřiště. Hřiště bylo nalajnováno a postaveny byly i nové hokejbalové branky.
STAVBA DOKONČENA!

Úprava přechodu pro chodce v Jesenické ul.
Na základě podnětu vedení Základní umělecké školy v Jesenické ul. MO Plzeň 1 provedl úpravu přechodu před uvedenou školou. Došlo zde k bezbariérové úpravě včetně osazení pásů pro nevidomé a bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. Touto úpravou MO Plzeň 1 přispěl ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě.
STAVBA DOKONČENA!

Poslední aktualizace: 11. 1. 2011, Šárka Bachmannová