Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2007

Vlastní investiční výstavba MO Plzeň 1 v roce 2007

Navrhovaný plán zahrnuje priority MO Plzeň 1 v oblasti investiční výstavby, zejména pak výstavbu parkovišť, vzhledem k nepříznivé situaci v této oblasti na území našeho obvodu. Realizace je navrhována dle projektových dokumentací převážně zpracovaných v roce 2006. Rozložení výstavby nových parkovacích ploch zahrnuje v tomto plánu kromě Vinic zejména Bolevec, kde je nutno přednostně řešit situaci v lokalitě Tachovské ul., kde zaparkovaná vozidla stojí živelně na okraji lesa a znečišťují ropnými látkami lesní půdu.

Parkové cesty a chodníky –  v této oblasti bylo v návrhu vycházeno z některých míst na území obvodu, kde části chodníků zcela chybí nebo z námětů občanů žijících v daných lokalitách. V případě předložení námětů Svazu invalidů na úpravy dalších stávajících přechodů na bezbariérové, bude v tomto trendu pokračováno i v příštím období. Jejich financování však bude pokryto z neinvestičních prostředků ve spolupráci se SVSMP.

V oblasti komunikací se bude pokračovat v rekonstrukci ulic na Bílé Hoře. V případě zařazení do celoměstských investic ulice Řepová, by se MO Plzeň 1 podílel na této akci pouze projektovou přípravou a inženýrskou činností. Hlavním investorem by byl ÚIMP.

Dalšími akcemi v oblasti bezpečnosti silniční dopravy bude vybudování potřebných zpomalovacích prahů na vytipovaných kritických místech a po kladných zkušenostech i pokračování v instalaci bezpečnostních kamer na území obvodu.

Jako druhá etapa kompletní obnovy Centrálního parku je po dokončení kluziště v r. 2006 plánována realizace nových parkových cest, terénních úprav, dětských prvků a zejména nové zeleně vč. stromů ve zbytku celkové rozlohy parku tak, aby na konci roku 2007 tvořil jednolitý, sladěný celek pro možnost odpočinku, her pro nejmenší a zároveň sportovní i rekreační vyžití na sousední ploše pro bruslení.

Plánována je i realizace cyklistické stezky Bolevec – Třemošná, jejíž realizace byla v r. 2006 odložena z finančních důvodů v návaznosti na finančně neakceptovatelné nabídky uchazečů ve výběrovém řízení na tuto akci.

V oblasti mateřských škol dojde ke stavebním úpravám 78. MŠ v Sokolovské ul., kde dojde k výměně všech oken a dveří, zateplení objektů, opravě střech a rozvodů vody.

Do plánu je nutné rovněž zařadit i prostředky na zpracování projektových dokumentací pro další období ve všech shora uvedených oblastech.

Do plánu je rovněž nezbytné zařadit prostředky na běžné opravy, v jejichž rámci je nutné neodkladně realizovat kompletní opravu elektroinstalace celého objektu V Lomech 13 (SK – Bacardi) vzhledem k tomu, že současný nevyhovující technický stav elektrorozvodů hrozí uzavřením provozu.

Předběžný finanční limit na VIV a ostatní stavby byl stanoven na 37 191 tis. Kč s tím, že cyklistická stezka Bolevec – Třemošná bude finančně pokrytá z neproinvestovaných finančních prostředků, které byly na tuto stavbu vyčleněny v roce 2006. 

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru ÚMO Plzeň 1 

Parkové cesty, chodníky Sokolovská
Gerská
Karlovarská
U Jam
Parkoviště Tachovská 17
Rabštejnská
Brněnská
Toužimská
Tachovská 47 - 57
Komunikace Zpomalovací práh Manětínská ulice
Zpomalovací práh Kralovická ulice
Řepová ul. (nezapočítáno finančně, investice "I")
Cyklistická stezka Bolevec - Třemošná
Ostatní akce Stavební úpravy 78. MŠ
Obnova Centrálního parku
Kamerový systém
Oprava elektroinstalace objektu V Lomech 13

Poslední aktualizace: 25. 5. 2010, Šárka Bachmannová